Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 จังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ชาย
หญิง
เลือกเพศของท่าน
อายุ *
12 - 20 ปี
21 - 31 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
เลือกช่วงอายุของท่าน
ตำแหน่ง *
*กรณีปฏิบัติหลายหน้าที่ให้ระบุ 1 หน้าที
สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์"
เลือกที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน *
5
4
3
2
1
นโยบายเหมาะสมกับปัญหาความต้องการ
ขั้นตอน และรูปแบบการจัดกิจกรรม
ความชัดเจนในการประสานงานของหน่วยงานรับผิดชอบจัดการแข่งขัน
ความรู้ ความเข้าใจ ในขอบข่ายภารกิจการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
การกำหนดประเภทกีฬา
ความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
ความเพียงพอ เหมาะสม ด้านงบประมาณ
ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าภาพที่จัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน
ความชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความรู้ ความสามารถของกรรมการตัดสินกีฬา
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตัดสินกีฬา มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแก่ท่าน
ควรดำเนินนโยบายขับเคลื่อนงานด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
คิดว่าการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ช่วยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในสถานศึกษามากขึ้น
คิดว่าการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”สามารถเป็นเส้นทางให้นักกีฬาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
คิดว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คุ้มค่ากับงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service