Request edit access
แบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
เพศ
ระดับการศึกษา
ชั้นปีการศึกษา
ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
Your answer
ตอนที่ ๒ การดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
๒.๑ ด้านหลักสูตรการศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (เฉพาะนักศึกษา ปี ๑ )
ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะ การปฏิบัติงาน เป็นต้น
การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
การแนะนำระบบการลงทะเบียนเรียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
๒.๒ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
๒.๓ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
๒.๔ ด้านกิจกรรมนักศึกษา (ทุกระดับการศึกษา)
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน
มีข้อมูลด้านหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
มีหน่วยงาน/บุคคลให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
กิจกรรมที่นักศึกษาจัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม
๒.๕ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ทุกระดับการศึกษา)
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)
มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)
มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย(เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาตอบ)
๒.๖ ด้านข้อร้องเรียนต่างๆ (ทุกระดับการศึกษา)
นักศึกษาเคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตรหรือคณะหรือไม่
เคย ระบุข้อร้องเรียน
Your answer
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร.
Your answer
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms