Request edit access
แบบทดสอบ Post test กิจกรรมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม วันที่ 22 ธ.ค.60
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2.สาขาวิชา *
1. ข้อใดเป็นหนังสือที่ไม่นิยมให้เลขหมู่ *
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบใด *
3. การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลโอแพค (OPAC) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะได้ข้อมูลใด *
5. ฐานข้อมูลออนไลน์ข้อใดต่อไปนี้ที่นักศึกษาจะเลือก สืบค้นเพื่อประกอบการเรียนวิชาพื้นฐาน *
6. หากนักศึกษาต้องการสืบค้นวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย ควรสืบค้นจากฐานข้อมูลใด *
7. วัตถุประสงค์ของการอ้างอิงแหล่งข้อมูล คือข้อใด *
8. การลงบรรณานุกรม ในรายการผู้แต่ง หากผู้แต่งที่มีคำนำหน้านาม และเป็นบุคคลธรรมดาจะลงรายการอย่างไร *
9. ในการบรรณานุกรม บทความของ “มังกรห้าเล็บ” ลงรายการอย่างไร *
10. ในการลงรายการอ้างอิง เอกสารของ บิล คลินตัน ลงรายการอย่างไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. - Terms of Service - Additional Terms