Request edit access
Přihláška ke studiu VUT JUNIOR 2019/2020
Jméno a příjmení dítěte:
Your answer
Datum narození dítěte:
Your answer
Adresa:
Your answer
Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce:
Your answer
Kontaktní tel.:
Your answer
Kontaktní e-mail:
Your answer
Rodič je absolvent VUT:
Pokud je rodič absolvent, prosíme o doplnění fakulty, oboru a roku ukončení studia, u žen i příjmení v době promoce:
Your answer
Svolení s pořizováním fotografií účastníků programu VUT Junior a jejich použití Vysokým učením technickým v Brně pro informační a propagační účely
Já, ………………….. (jméno a příjmení rodiče), jako zákonný zástupce dítěte ………………….(jméno a příjmení dítěte), souhlasím se zachycením podoby svého dítěte a jejím marketingovým využitím (umístění fotografií na webových stránkách VUT, na sociálních sítích a v informačních a propagačních brožurách). Toto svolení dávám na dobu 5 let. Na fotografiích a v doprovodných textech nebudou uvedena jména a příjmení dětí.

……………………………………………………….....
Datum

……………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte (bude k podpisu na imatrikulaci)

Budu žádat o prominutí poplatku:
VUT nabízí pro 5 účastníků prominutí vstupního poplatku. Zájem o prominutí poplatku je nutné zaškrtnout v přihlášce. Pro uznání žádosti je nutné doložit výši příjmů dle pokynů zaslaných po přihlášení, a že tyto příjmy nepřesáhly v měsících březnu, dubnu a květnu 2018 výši životního minima.
Preferuji seminář:
Kamarád do skupiny:
Your answer
Velikost trička:
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů účastníků programu VUT Junior
Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících VUT Junior a jejich zákonných zástupcích (subjektech údajů) zpracovávány
O účastnících VUT Junior a jejich zákonných zástupcích jsou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje uvedené v této přihlášce a dále platební údaje (číslo účtu) zákonného zástupce, ze kterého byla provedena úhrada za studium v programu VUT Junior. Pokud zákonný zástupce účastníka uvede, že je absolventem VUT, bude u tohoto subjektu údajů v přihlášce evidováno i číslo diplomu.

Zákonnost zpracování osobních údajů
VUT JUNIOR je soubor volnočasových aktivit, které pořádá Vysoké učení technické v Brně. Děti se jeho prostřednictvím seznámí s prostředím VUT, moderními technologiemi a nejnovějšími poznatky vzešlými z vědecké činnosti pracovišť. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů účastníků VUT Junior a jejich zákonných zástupců je smlouva.

Informace o době zpracování osobních údajů
Identifikační údaje účastníka VUT Junior a jeho zákonného zástupce (zákonných zástupců) budou v informačních systémech VUT uloženy v listinné i elektronické formě po dobu 10 let, poté budou skartovány a vymazány, případně předány do Archivu VUT v Brně k archivaci. Kontaktní údaje (e-mail a telefon) budou vymazány ve lhůtě do 1 roku od ukončení účasti v programu VUT Junior. Platební údaje zákonného zástupce VUT Junior budou v systémech VUT v Brně evidovány po dobu 10 let od data uskutečnění platby.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service