Lankayouth Model Bank Registration
Register with Lankayouth model bank - Hotline 0718 548 549

ලංකායූත් වෙබ් අඩවිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ලංකායූත් මොඩල් බෑන්ක් එකට එකතු වීමට කැමැති අය මෙතැනින් ලියාපදිංචි වන්න. එලෙස ලියාපදිංචි වනු ලබන සියලු දෙනාට අප විසින් අමතනු ලැබේ.

Your Roll *
Required
පෞද්ගලික තොරතුරු
Please fill in as much detail as possible.
First name: *
Last name: *
ජංගම දුරකථන අංකය *
නගරය *
පළාත *
විද්‍යුත් ලිපිනය [eMail Address] *
Please provide a WORKING e-mail address because you will need it to activate your account.Do not use spam-protected e-mail accounts.
වයස [අවුරුදු] *
උපන් දිනය (mm-dd-yyyy): *
MM
/
DD
/
YYYY
ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව *
Required
කතා කළ හැකි වෙනත් භාෂා
(උදාහරණ: සිංහල, දෙමළ, හින්දි)
ජාතිය
ඔබ නිරූපණයට/රංගනයට එක්වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ
නිරූපණ/රංගනය පිළිබඳ ඔබ ලබා ඇති අත්දැකීම්.
මීට පෙර ඔබ ලබාගෙන ඇති අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් කෙටි විස්තරයක් කරන්න.
දැනට කරන රැකියාව
නිරූපණයට/රංගනයට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන ක්ෂේත්‍ර
I am available for the following modelling assignments:
(Please read the trend descriptions carefully before ticking any of the boxes).
1 . High Fashion/Couture
High Fashion Modeling is the modeling for famous fashion houses and designer, either at fashion shows or in publications. The advertisers' expectations run high.To get this kind of work you must be experienced and a known model with a proven track record for this type of modeling.High Fashion models account for an extremely small percentage of the total model population in the industry.
2 . Runway/Catwalk
Runway Models work in Fashion Shows, where clothes designers present their upcoming designs or Shows, run by a store, mall, club etc. All runway models must meet special requirements, have measurements that fit standard clothing sizes and a height of over 180 cm.
3 . Commercial, Print & Catalogue
This is the biggest modeling category and the one most often overlooked and misunderstood by young models. Commercial models appear in ads, packaging, billboards, and magazine articles for everything from medicine to insurance, from work out equipment to office equipment. Photographs can appear on buses, magazines, newspapers and billboards. This is a category where personality and the ability to show different expressions are equally important as looks.
4 . Promotional
Promotions are how many models actually make a living.Promotional modeling ranges from being hired to hand out free samples of products to staffing trade show booths in large convention halls. This is a category that rarely involves being photographed and is very much about your personality and ability to interact with people.
5 . Character/People
Some jobs require models with an everyday look, such as a truck driver, mechanic, grocery clerk, schoolteacher, cleaning person, appliance repair person, and so on. (All models in television commercials are character models).
6 . Body Parts
A body parts model is someone who is modeling their best feature(s). If you have a perfect smile, feet, hands, legs, abs, butt, back, hair, eyes, lips etc., this may be for you. Body parts models are needed to model things such as watches, hand creams, pantyhose, jewelry, eyewear, makeup, shoes etc. This category also includes body doubles for film or video productions.
7 . Glamour
Certainly not for everyone. But if you are comfortable with your body and of legal age, glamour modeling can range anywhere from calendar girl to swimwear catalogue model.
8 . Film and Video
Film and video productions may be interesting to you if you have a background in drama or some previous acting experience.
9 . Plus size/Big Beauty
There are opportunities for the oversized model. The demand for ordinary-looking models with whom a majority of the audience can identify continues to increase. The market for full-figure models is growing and includes editorial, commercials, television and more. Many other opportunities exist that might fall into one of the modeling categories mentioned above.
භෞතික ලක්ෂණ පිළිබඳ විස්තරයන්
Please be as accurate as possible.
Height (in cms or ins): *
Chest (breast) measurement: *
Waist measurement: *
Hips measurement: *
Colour of Eyes: *
Colour of Hair: *
Shoe size *
Dress measurement: *
Bra measurement: *
Tell us a little about yourself:
(This text will be displayed on your details page and will add interest to you profile.) Tell us a little about your personal background, study or education details, hobbies, sporting interests, hopes, dreams, aspirations... (You are welcome to write this text in your preferred language, e.g.: Spanish, German, Dutch, Polish...)
Do you have any piercings?
Do you have any Tattoos?
(For those with a large tattoo(s),please describe in the text box(on the right) & include a photo of the tattoo(s) in your application) [If you have a large tattoo, please enter details here...]
Have you had any enhancement surgery?
Image Upload
Very Important
Please send us 5 different images.
• We need a very clear headshot (head and shoulders).
• We need several full length shots of you wearing as little clothing as you feel comfortable with.
Enter the image title or a short description, and use the 'browse' button to locate the image(s) on your computer.
File types: Please only upload images with the JPG or Jpeg file extention.
Image size: Please keep file/image sizes to under 1 MB (anything from 400 KB to 999 KB is perfect).
Title or Description:
filename (jpg extension only): *
Required
Have more images to include?
If you'd like to send more images, or your images exceed 1MB each, please send them via this email: sirasagossip@gmail.com
Terms of use
By checking the "I agree with the terms" box you confirm that you have read, understood and accept the rules listed in the Walawa Creation and Lankayouth Model Bank Terms and conditions..
I agree with the terms of service මාගේ තොරතුරු ලංකායූත් වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමට අවසරය ලබාදෙමි. වෙබ් අඩවියේ නීතිරීති සහ කොන්දේසිවලට එකඟව කටයුතු කිරීමට එකඟ වෙමි.
Fields marked with * are mandatory!
If any cause please contact us on www.facebook.com/LankaYouthMag/ or lankayouth.com@gmail.com

කිසිදු අවස්ථාවක මෙහි ඔබගේ මුරපදයන් [password] ඇතුළත් නොකරන්න.
මෙහි ලියාපදිංචිවන සියලු දෙනා හට අප අමතනු ලබන අතර එම ඇමතුම්වලට ප්‍රතිචාර නොදක්වන අයගේ විස්තර අපගේ වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් නොකරනු ඇත.

Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service