Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov

Vážený respondent,

ďakujeme Vám za prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vám oznámiť, že dotazníkový prieskum zameraný na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013 bol ukončený a neprijíma už odpovede.

Výsledky dotazníkového prieskumu môžete nájsť na stránke www.nsrr.sk, v časti Hodnotenie, Programové obdobie 2007 - 2013 alebo na nasledovnom linku:
http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1408692602.upl&ANAME=Vyhodnotenie+dotazn%C3%ADkov%C3%A9ho+prieskumu.rar

S pozdravom

Centrálny koordinačný orgán