Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ตอนที่ 3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
กรุณาทำเครื่องหมาย ✔ ที่ตรงกับช่องที่ตรงความต้องการ/ความคาดหวังของท่านมากที่สุด
1. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน *
2. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์เพื่อไปปรับใช้ได้
4. รูปแบบ/กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี6ความเหมาะสม
6. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
7. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
8. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
9. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง
10. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy