Request edit access
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำชี้แจง 1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร มธ. ศุนย์ลำปาง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษาจะนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. แบบสำรวจความพึงพอใจเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ คือ
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = มาก 3 = พอใช้ 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. Report Abuse