Request edit access
แบบทดสอบที่ 2
ตอนที่ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ ข้อสอบมี 5 ข้อ ๆละ 2 คะแนน
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ห้อง *
เลขที่ *
1. จงยกตัวอย่างถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบ *
Your answer
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างไร *
Your answer
3. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างไรบ้าง *
Your answer
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างไร *
Your answer
5.มีกระทรวงใดบ้างที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานของรัฐ จงยกตัวอย่างมา 5 กระทรวง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service