Request edit access
แบบประเมินผู้ขาย (FM 25-01) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำแนะนำ : การค้นหา ชื่อผู้รับจ้าง ให้ คลิก เพื่อที่จะเลือกชื่อผู้รับจ้าง แล้วกด Ctrl F และพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา จากนั้นเลื่อนเพื่อหาชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ต้องการประเมิน
หน่วยงาน *
ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ร้าน / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทฯ)
ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (ในกรณีที่ไม่มีในตัวเลือกข้างต้น) (ร้าน / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทฯ )/ (กรณีบุคคลธรรมดา ระบุ นาย / นาง / นางสาว)
ระบุเลขที่สัญญาหรือเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ตัวอย่างเช่น 16300XX หรือ 26300XX หรือ 16300XXP หรือ 26300XXP หรือ มทร.XXX/XXX.2563) *
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี *
ประเภทพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง *
วันที่ประเมิน (ระบุวันที่ตรวจรับพัสดุ) *
MM
/
DD
/
YYYY
คำแนะนำในการประเมินผู้ขาย
รายการ *
5
4
3
2
1
1.คุณภาพของพัสดุที่ส่งมอบ
2.ส่งมอบพัสดุได้ครบตามรายการ
3.ส่งมอบพัสดุได้ตรงตามกำหนดเวลา
4.การเปลี่ยนคืนพัสดุ
5.การรับประกันคุณภาพพัสดุ
สิ่งที่ท่านพึงพอใจ
สิ่งที่ท่านไม่พึงพอใจ
ลงชื่อผู้ประเมิน (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy