Request edit access
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะนำผลการสำรวจไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการโดยตรง หรือ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็น. องค์กรด้วย (ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัด ศธ. องค์กรในกำกับ)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีแผนนี้ (บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms