Request edit access
Kev Tshawb Fawb Txog Menyuam Kawm Cov Kev Xav Tau Cov Twj Cuabyeej Technology
Menyuam Kawm Npe thiab/lossis Menyuam Kawm Tus ID Number *
Your answer
Menyuam Kawm lub Tsev Kawmntawv *
Your answer
Koj puas xav tau internet siv nram tsev es koj tus menyuam kawmntawv thiaj li siv tau los ua tsevkawm cov haujlwm hauv online?
Koj puas xav tau ib lub cuabyeej ntaus ntawv device coj los siv nram tsev es koj tus menyuam kawmntawv thiaj tau siv mus online, mus ua tsevkawm cov haujlwm?
Yog lub koog tsev kawmntawv muaj lub cuabyeej ntaus ntawv device thiab muaj lub internet hotspots pub dawb rau siv, koj puas yeem tuaj rau tom lub koog tsev kawmntawv ib qho chaw nyob lub limtiam (week) tom ntej no tuaj nqa cov khoom no rau koj tus menyuam kawmntawv? Lub koog tsev kawmntawv cov cuabyeej ntaus ntawv thiab kev siv internet ntawm no tsuas yog muab los rau cov menyuam kawmntawv tau siv rau kev kawmntawv cov website xwb thiab tejzaum cov cuabyeej ntaus ntawv no lub koog tsev kawmntawv yuav soj ntsuam ntsoov kom tsom kwm tau cov menyuam kawmntawv txoj kev nyabxeeb.
Koj tus menyuam kawmntawv puas muaj ib qho kev txwv ua tsis tau ib qho dabtsi, xiam oob qhab, puas ib qho twg uas ua rau nws siv tsis tau txoj kev qhia ntawv hauv online?
Qhov chaw twg nram qab no uas koj yuav coj tau koj tus menyuam kawmntawv nrog koj tuaj tso npe, nqa ib cuabyeej ntaus ntawv device thiab ib lub internet hotspot? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy