Request edit access
แบบประเมิน โครงการการแข่งขันบาสเกตบอล ชั้นป.6
ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค. 60 – 19 ม.ค. 61 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อาคารจอห์น เอ เอกิ้น
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ประเมิน *
Required
ตอนที่ 2 โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 5)ดีมาก 4)ดี 3)พอใช้ 2)ควรปรับปรุง 1)ต้องปรับปรุง
1.การเข้าแข่งขันครั้งนี้นักเรียนเกิดความสามัคคี การทำงานกลุ่ม รู้จักแบ่งหน้าที่ มีความรับผิดชอบ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
2.การเข้าแข่งขันครั้งนี้ทำให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือตนเองและสามารถช่วยเหลือส่วนรวมได้ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
3.นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
4.นักเรียนสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขัน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
5.การแข่งขันครั้งนี้นักเรียนพัฒนาตนเองไปสู่ทีมโรงเรียนได้ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.ประโยชน์ที่นักเรียนได้จากการแข่งขันครั้งนี้ 6.1ทำให้รักการออกกำลังกาย *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.2รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.3สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.4ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.5เกิดทักษะทางกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มขึ้น *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
6.6สามารถพัฒนาตนเองเป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนได้ *
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok Christian College. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms