Request edit access
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานให้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทราบทุกวันที่ 22 ของเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยงานที่รายงานหรือรับผิดชอบ *
วันที่ดำเนินการรายงาน *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาที่ดำเนินการรายงาน *
Time
:
ชื่อผู้รายงานข้อมูล *
กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุล ผู้รายงาน
ตำแหน่งผู้รายงาน *
กรุณาระบุตำแหน่งผู้รายงาน
แนบเอกสารรายงาน *
**กรุณาแนบเอกสารส่งในรูปแบบ PDF ไฟล์เท่านั้น
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service