The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 8
Title
Loading...
Loading...
Loading image...
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ชาย
(๒) หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี
(๒) ๒๐ – ๔๐ ปี
(๓) ๔๑ – ๖๐ ปี
(๔) ๖๑ ปี ขึ้นไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) โจทก์
(๒) จำเลย
(๓) ผู้เสียหาย
(๔) พยาน
(๕) อัยการ
(๖) ตำรวจ
(๗) ทนายความ
(๘) ประชาชนทั่วไป
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
๑) งานรับฟ้อง
(๒) งานออกหมาย
(๓) งานเก็บสำนวน
(๔) งานผัดฟ้อง ฝากขัง
(๕) งานสารบบ
(๖) งานหน้าบัลลังก
(๗) งานอุทธรณ์ฎีกา
(๘) งานการเงิน
(๙) งานไกล่เกลี่ย
(๑๐) งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 8
Title
Loading...
Loading...
Loading image...
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ชาย
(๒) หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี
(๒) ๒๐ – ๔๐ ปี
(๓) ๔๑ – ๖๐ ปี
(๔) ๖๑ ปี ขึ้นไป
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑) โจทก์
(๒) จำเลย
(๓) ผู้เสียหาย
(๔) พยาน
(๕) อัยการ
(๖) ตำรวจ
(๗) ทนายความ
(๘) ประชาชนทั่วไป
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
๑) งานรับฟ้อง
(๒) งานออกหมาย
(๓) งานเก็บสำนวน
(๔) งานผัดฟ้อง ฝากขัง
(๕) งานสารบบ
(๖) งานหน้าบัลลังก
(๗) งานอุทธรณ์ฎีกา
(๘) งานการเงิน
(๙) งานไกล่เกลี่ย
(๑๐) งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 3 of 8
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
๑.๑ เมื่อท่านมาติดต่อราชการมีพนักงานต้อนรับประจ าศาลปฏิบัติหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
๑.๒ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
Rows
1.
๑.๑ เมื่อท่านมาติดต่อราชการมีพนักงานต้อนรับประจ าศาลปฏิบัติหน้าที่ ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
2.
๑.๒ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
3.
Add row
Columns
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 4 of 8
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
๒.๑ มีการประชาสัมพันธ์ที่แสดงผังขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ติดต่อในแต่ละ กระบวนการเข้าใจง่ายและชัดเจน
๒.๒ ขั้นตอนการติดต่อราชการในแต่ละงาน
๒.๓ ความเต็มใจ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ
Rows
1.
๒.๑ มีการประชาสัมพันธ์ที่แสดงผังขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ติดต่อในแต่ละ กระบวนการเข้าใจง่ายและชัดเจน
2.
๒.๒ ขั้นตอนการติดต่อราชการในแต่ละงาน
3.
๒.๓ ความเต็มใจ ความสามารถ และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ
4.
Add row
Columns
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 5 of 8
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
๓.๑ ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางของสถานที่ในอาคารเข้าใจง่ายและชัดเจน
๓.๒ ความสะอาดของอาคารสถานที่
๓.๓ ความสะดวกของอาคารสถานที่
๓.๔ มีการอ านวยความสะดวกและ/หรือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการ เช่น ทางลาด รถวีลแชร์ เป็นต้น
Rows
1.
๓.๑ ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางของสถานที่ในอาคารเข้าใจง่ายและชัดเจน
2.
๓.๒ ความสะอาดของอาคารสถานที่
3.
๓.๓ ความสะดวกของอาคารสถานที่
4.
๓.๔ มีการอ านวยความสะดวกและ/หรือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการ เช่น ทางลาด รถวีลแชร์ เป็นต้น
5.
Add row
Columns
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 6 of 8
Question
Question Type
Loading image...
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
มีการประกาศหรือมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนมิให้หลงเชื่อผู้ที่เข้ามาแอบอ้าง ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือด้านคดีความได้
Rows
1.
มีการประกาศหรือมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนมิให้หลงเชื่อผู้ที่เข้ามาแอบอ้าง ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือด้านคดีความได้
2.
Add row
Columns
(๑) ไม่พอใจมาก
(๒) ไม่พอใจ
(๓) พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ
(๔) พอใจ
(๕) พอใจมาก
Add column
Answer key
(0 points)