The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image...
สามารถเข้าร่วมอบรมได้
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
ผู้บริหาร
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
นักศึกษา
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
หน่วยงานสายสนับสนุนการเรียนการสอน
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
No responses yet for this question.
ชื่อ-นามสกุล
No responses yet for this question.
สถานภาพ
No responses yet for this question.
สังกัด คณะ/หน่วยงาน
No responses yet for this question.
e-mail
No responses yet for this question.
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
No responses yet for this question.
of
6
Main menu
.