Request edit access
Matrícula Escola de Música Curs 2017/18 Matrícula Escuela de Música Curso 2017/18
Escola de Música de la Unió Musical la Nucia
Auditori i Centre Cultural de la Mediterrània
Plaça l'Almàssera. 1 03530 la Nucia (Alacant)
www.umlanucia.org
umlanucia@gmail.com
Email address
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Alumne/ Alumno
Your answer
DNI / NIF
Alumne/Alumno
Your answer
Data naixement/Fecha de nacimiento
Alumne/Alumno
MM
/
DD
/
YYYY
Domicili/Domicilio
Your answer
Codi/Código Postal
Your answer
Població/Población
Your answer
Telèfon/Teléfono
Your answer
Correu electrònic/Correo electrónico
Your answer
DADES BANCÀRIES/DATOS BANCARIOS
Director/a del Banc. Pregue atenga, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que al meu nom li siguen presentats per al cobrament per la Unió Musical La Nucia. Director/a del Banco. Ruego atienda hasta nuevo aviso, con cargo en mi cuenta, los recibos que a mi nombre le sean presentados para el cobro por la Unión Musical La Nucía.
Required
Número de compte/cuenta IBAN
24 dígits/dígitos
Your answer
Nom del Banc/Nombre del Banco
Your answer
Titular del compte/de la cuenta
Your answer
D.N.I. Titular del compte/de la cuenta
Your answer
Matrícula
- Al següent apartat cal indicar si els pares són socis.
- En el siguiente apartado hay que indicar si los padres son socios.
- Si no ho són també es poden fer omplint el formulari de l'enllaç.
- Si no lo son también se pueden hacer rellenando el formulario del enlace.

Nom i cognoms pare, mare o tutor/a Nombre y apellidos padre, madre o tutor/a
Your answer
Pare/mare soci de la Unió Musical La Nucia Padre/madre socio/a de la Unió Musical La Nucia
És imprescindible ser soci o fill de soci per a ser alumne de la nostra escola de música. En marcar la opció "Soci Nou" podrà omplir el formulari per fer-se soci de la Unió Musical la Nucia. Es imprescindible ser socio o hijo de socio para ser alumno/a de nuestra escuela de música. Al marcar la opción "Socio Nuevo" podrá rellenar el formulario para hacerse socio de la Unió Musical la Nucia.
Assignatures
- En el següent apartat cal marcar les assignatures que vol cursar l'alumne.
- Els horaris dels instruments seran concertats individualment amb els/les professors/es.
- En l'apartat "Altres" podeu anotar altres assignatures o en el cas de cursar més d'un instrument indicar-los i també si la classe serà de 30 o 45 minuts.

- En el siguiente apartado hay que marcar las asignaturas que quiere cursar el alumno/a.
- Los horarios de los instrumentos serán concertados individualmente con los/las profesores/as.
- En el apartado "Otros" podéis anotar otras asignaturas o en el caso de cursar más de un instrumento indicándolos y también si la clase será de 30 o 45 minutos.

ASSIGNATURES SELECCIONADES ASIGNATURAS SELECCIONADAS
Pots consultar preus i assignatures al web www.umlanucia.org. També pot suggerir altra assignatura o proposta en la opció "Altres". En esta opció li comunicarem abans de fer cap càrrec quin seria el preu i la disponibilitat. Puedes consultar precios y asignaturas en la web www.umlanucia.org. También puede sugerir otra asignatura o propuesta en la opción "Otros". En esta opción le comunicaremos antes de hacer ningún cargo cuál sería el precio y la disponibilidad.
Instrument/Instrumento
Your answer
Duració de la classe/Duración de la clase
Signatura i autorizacions/Firma y autorizaciones
Signatura/Firma
En marcar la següent casella signe el present formulari de matrícula de l'Escola de Música Unió Musical la Nucia. Al marcar la siguiente casilla firmo el presente formulario de matrícula de la Escuela de Música Unió Musical la Nucia.
Required
AUTORITZACIÓ IMATGES ALUMNES AUTORIZACIÓN IMÁGENES ALUMNOS/AS
AUTORITZE a la Unió Musical la Nucia i a la seua Escola de Música a la publicació de les fotografies o gravacions de vídeo realitzades per a les seues pàgines web i xarxes socials, filmacions destinades a difusió educativa i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
AUTORIZO a la Unió Musical la Nucia y a su Escuela de Música a la publicación de las fotografías o grabaciones de vídeo realizadas para sus páginas web y redes sociales, filmaciones destinadas a difusión educativa y fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
Autoritza? Autoriza?
PROTECCIÓ DE DADES CONSENTIMENT DE L'USUARI PROTECCIÓN DE DATOS CONSENTIMIENTO DEL USUARIO
L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre les nostres activitats. Unió Musical la Nucia es compromet a no cedir aquestes dades a tercers per al seu ús comercial o publicitari. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DELS USUARIS: L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seues dades personals. Aquests drets es poden fer efectius mitjançant correu electrònic a umlanucia@fsmcv.org El envío de datos personales, mediante el uso de los formularios electrónicos o, en su caso, mensajes de correo electrónico, supone el consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados, así como al envío de comunicaciones vía electrónica con información acerca de nuestras actividades. Unió Musical La Nucía se compromete a no ceder estos datos a terceros para su uso comercial o publicitario. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS USUARIOS: El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de sus datos personales. Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante e-mail en umlanucia@fsmcv.org
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms