Request edit access
שינויים ותוספות במבנים קיימים
רקע

התוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970, מסדירה הוראות בניה בתחומי תכן בניה כגון
שלד, ביסוס, בטיחות אש, תברואה, אוורור וכיו"ב.

התקנות מנוסחות בראייה של בניה חדשה, תוך התייחסות מזערית למסגרת של עבודות המתבצעות במבנים קיימים*.
(*) למעט בתחום מבנים ואתרים היסטוריים - קיימות דרישות מפורטות בתוספת החמישית לתקנות.

מצב זה גורם לחוסר בהירות לגבי דרישות בעת ביצוע עבודות במבנים קיימים, כך שלא ניתן לקבוע את היקף ההתאמות הנדרשות בקיים לרבות הקלות או דרישות חלופיות במסגרת שינויים או תוספות.

מבחינת הנעשה בעולם מתברר שקיימת מודעות ברגולציה המבחינה בין מבנים חדשים למבנים קיימים. מקובל לסווג את העבודות בקיים למספר קטגוריות: תוספות (קומות, הרחבות), שינויים תוך מבניים (קלים עד מקיפים) ושינוי בשימוש של בניין או חלק של בניין לשימוש אחר (למשל ממשרדים לבית מלון) ולקבוע דרישות בהתאם לקטגוריה הרלוונטית.

אגף תקנות והנחיות במינהל התכנון נמצא בהליך גיבוש הוראות בנושא שאינו מוסדר כיום. על מנת ללמוד את המצב הקיים בישראל, האגף פונה לבעלי עניין באמצעות שאלון שנועד לבחון את הפרקטיקה הקיימת מבחינת יישום דרישות התוספת השנייה לתקנות במבנים קיימים.

נודה לכם על מילוי השאלון הבא
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy