แบบสอบถามความพึงพอใจ
1 response
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
No responses yet for this question.
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
No responses yet for this question.
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
No responses yet for this question.
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
เรื่องที่ขอรับบริการ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
No responses yet for this question.
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
No responses yet for this question.
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.