Request edit access
แบบสำรวจความคิดเห็น
สอบถามความเหมาะสมการออกแบบรายละเอียด สำนักงานใหญ่และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง
ปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 29 มีนาคม 2562
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การออกแบบรายละเอียดสำนักงานใหญ่และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

2. โปรดตอบตามความเป็นจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ทำให้ผลการสำรวจน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลเหล่านี้จะเก็บเป็นความลับ เพื่อใช้เฉพาะใน "โครงการการออกแบบรายละเอียดสำนักงานใหญ่และภูมิทัศน์ กรมทางหลวง" เท่านั้น

3. ระดับความเหมาะสม
5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

4. ท่านสามารถติดตามรับชมรูปแบบ, การออกแบบ, รายละเอียด และความคืบหน้าของงาน ได้ที่เวบไซต์ของโครงการ https://archdoh.blogspot.com

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service