Request edit access
ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนออร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชื่อสกุล และออกใบอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุล
๒. ความจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ถ่ายโอนงานทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชื่อสกุล และออกใบอนุญาตให้ใช้ชื่อสกุล ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด
๓. หลักการสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น
๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “นายทะเบียน” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๔)
๓.๒ กำหนดให้นายทะเบียนท้องถิ่น หมายถึง ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นได้ (ร่างมาตรา ๔/๑)
๓.๓ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “นายทะเบียนท้องถิ่น” ให้มีอำนาจในการอนุญาต
หรืออนุมัติ ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล (ร่างมาตรา ๙ มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
๓.๔ กำหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ร่างมาตรา ๑๙/๑)
๓.๕ กำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
และปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ร่างมาตรา ๑๙/๒)
๓.๖ กำหนดให้รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจแต่งตั้ง นายทะเบียนท้องที่ นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกลาง ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๒๐)
๓.๗ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมและถ่ายโอนภารกิจ
การจดทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นแล้ว ให้อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๑)
๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
๔.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒)
๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม (มาตรา ๓ , มาตรา ๔)
๔.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่น (มาตรา ๕)
๔.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล โดยให้นายทะเบียนท้องถิ่นมีอำนาจ
ในการอนุญาตหรืออนุมัติ และออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล (มาตรา ๖ ,
มาตรา ๗ , มาตรา ๘)
๔.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นเขตเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และอำนาจหน้าที่
ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๙)
๔.๗ ความเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐)
๔.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในการเตรียมความพร้อม
และถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนชื่อบุคคลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ (มาตรา ๑๑)
๔.๙ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๒)
๔.๑๐ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service