Request edit access
แบบสอบถาม เพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจต่อสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดกดเลือก หรือเติมข้อความที่เป็นจริงตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของการทำแบบสอบถามในครั้งนี้
1.เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ / กลุ่มไหน
7. ปกติท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8. ท่านสนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
9. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. ท่านติดตามช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบ่อยแค่ไหน
12. ท่านสามารถนำข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. ท่านคิดว่ารูปแบบสื่อของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service