Request edit access
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนสิรินธร
คำชี้แจง โปรดพิมพ์ข้อความ หรือ คลิกเลือกในช่องผลการประเมินตามความเป็นจริง
ข้อมูลผู้สอน
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุลครูผู้สอน *
Your answer
ชั้นที่สอน *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
รหัสรายวิชา *
Your answer
รายวิชา *
สอนวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ส่วนที่ 1 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
1.1 สอดคล้องกับมฐ./ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1.2 มีความชัดเจน สามารถวัดได้
1.3 ครอบคลุมทั้งด้าน KPA
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน *
4
3
2
1
0
2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ (ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ ทุกข้อ)
2.2 เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
2.3 เหมาะสมกับกับเวลาที่กำหนด
2.4 กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีลักษณะเป็น Active Learning
3. การกำหนดสื่อ/แหล่งเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
3.1 เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียน
3.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ *
4
3
2
1
0
4.1 กำหนดประเด็นการวัดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
4.2 วิธีการวัดประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้
4.3 กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้ชัดเจนเหมาะสม
ส่วนที่ 2 การสังเกตการสอน
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. การนำเข้าสู่บทเรียน *
4
3
2
1
0
1.1 มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 มีการแจ้งถึงวิธีการเรียน/กิจกรรม/งานที่ต้องทำ
1.3 มีการทบทวน เชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนผ่านมา
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน *
4
3
2
1
0
2.1 เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้
2.2 จัดกิจกรรมครบทุกกิจกรรมที่ออกแบบ
3. การใช้สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ *
4. การใช้คำถาม *
4
3
2
1
0
4.1 เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการทำงาน
4.2 เป็นคำถามที่เน้นความรู้ ความจำ เข้าใจ
4.3 เป็นคำถามที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเน้นการนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์
5. การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น/มีส่วนร่วม *
6. การมอบหมายภารงาน/ชิ้นงาน เป็นรายบุคคล,รายกลุ่ม *
7. การสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม *
4
3
2
1
0
7.1 มีการสอดแทรกทันทีที่เกิดเหตุการณ์ หรือเมื่อมีโอกาส
8. การวัดผลและประเมินผลตามที่ออกแบบไว้ *
9. การสรุปบทเรียนหลังสอน *
ส่วนที่ 3 บรรยากาศโดยทั่วไปในชั้นเรียน
คำชี้แจง ถ้ามีให้ระดับคุณภาพ 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้ และ 1 = ต้องปรับปรุง ตามความเหมาะสม หากไม่มีให้ระดับคุณภาพ = 0
1. ความสะอาด *
4
3
2
1
0
1.1 ความสะอาดของพื้นห้อง
1.2 ความสะอาดของเพดาน ผนังห้อง
2. ป้ายนิเทศ/สื่อ/อุปกรณ์ *
4
3
2
1
0
2.1 มีป้ายนิเทศที่ทันสมัย
2.2 ภายในห้องมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน/นักเรียนกับนักเรียน *
4
3
2
1
0
3.1 ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 นักเรียนกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.3 มีปฏิสัมพันธ์หรือบรรยากาศที่ส่งเสริม ช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน
4. การควบคุมชั้นเรียน/การดูแลช่วยเหลือนักเรียน *
4
3
2
1
0
4.1 มีการควบคุมชั้นเรียนที่ดี
4.2 มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่เรียนช้า เด็กขาดแคลน ฯลฯ
สรุปผลการสอนในภาพรวม *
เปรียบเทียบกับการสอนจากการสังเกตครั้งที่ 1/2561 (กรณีสังเกตคนเดิม)
ลิงค์ภาพกิจกรรมที่อัพโหลดลง Facebook
กรุณา copy ลิงค์ภาพกิจกรรมที่อัพลง facebook หรือ website อื่น
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ชื่อ-นามสกุล ผู้นิเทศ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse - Terms of Service