Request edit access
ANGLÈS ORAL 1 (A1.1)
Aquest és un formulari de preinscripció.
Si sou admesos us avisarem per correu electrònic i podreu venir a formalitzar la matrícula.
Nom i Cognoms *
Your answer
DNI, NIE o Passaport *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Adreça *
Your answer
Població *
Your answer
Any de naixement *
Your answer
Condicions de matriculació
Article 1. Marc normatiu:
La Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local estableix, a l’article 25.2.m, que la promoció de la cultura és una de les competències dels ajuntaments. I en l’article 4.1.a. de la mateixa llei es reconeix als municipis la potestat de reglamentació i auto-organització.

Article 2. Àmbit d'aplicació.
Aquest document estableix les condicions de matriculació dels estudiants dels cursos i tallers per a adults que ofereix l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell.

Article 3. Oferta formativa
a) L’oferta formativa és el conjunt de cursos i tallers que l'Area d'Educació ofereix per a cursar en un quadrimestre o en un curs complet.
b) S'adreça a persones adultes. S'entén per persones adultes les majors de 18 anys i les persones de 16 anys complerts el dia 1 de gener de l’any en curs que es facin responsables del seu procés formatiu.
c) Aquests cursos són de durada diversa: la majoria, quadrimestral; també n’hi ha de més breus; i els anuals, que es divideixen en dos mòduls quadrimestrals.
d) L’oferta formativa es publica quadrimestralment (a l’agost i al desembre) per mitjà dels canals establerts: principalment pel portal de formació i activitats, on s'informa sobre cada curs o taller (objectius, continguts, horaris, calendari, preu, requisits, etc.), i mitjançant la revista Can Bech.
e) L’Àrea d’Educació es reserva el dret d'anul•lar un taller, mòdul o curs per motius de baixa matrícula –en cas que no hi hagi un mínim de 10 persones inscrites, o per causes alienes a l'organització.

Article 4. Preinscripció
La preinscripció a cada curs es fa en línia, a través del portal de formació i activitats, on hi ha un formulari d'inscripció enllaçat a la fitxa de cada curs que està actiu en els terminis que s'estableixen.

Article 5. Admissió i llistes d'espera
Si bé l'oferta formativa de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament s'adreça a tota la ciutadania, s'han establert els següents criteris de prioritat entre les persones preinscrites:
a) en el cas dels idiomes i la informàtica bàsica, té preferència per continuar el seu procés formatiu, l’alumnat que hagi cursat en el quadrimestre anterior un mòdul de nivell immediatament inferior al que volen cursar.
b) En cas de repetir el mateix curs, es perd la preferència després de dos cursos fent el mateix nivell.
c) Últim criteri de preferència a tenir en compte serà seguint l’ordre de preinscripció (des del dia que s’obre fins a l’últim)
d) No serà admesa aquella persona que tingui algun deute pendent de cursos anteriors.
e) Les persones que s'hagin preinscrit, rebran un comunicat d’admissió o no admissió a l'adreça de correu electrònic que hagin indicat en el formulari d’inscripció, una vegada s’hagi acabat el període de preinscripció.
f) Les persones preinscrites que no hagin estat admeses en un curs quedaran en llista d'espera durant 3 setmanes per si es produïssin baixes en aquell curs. En el cas que es produeixi una baixa, si és factible, se’ls oferirà la possibilitat d'incorporar-s'hi i així cobrir la vacant corresponent. Per contra, si la persona preinscrita no ha estat avisada en aquest termini, s'entendrà que no hi ha la possibilitat que faci el curs en aquesta ocasió i que pot preinscriure's novament en successius quadrimestres.

Article 6. Matrícula
a) Quan la persona interessada rebi un missatge d’admissió haurà d’acudir personalment al Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós en el termini que se li indiqui, per tal de formalitzar la matrícula. La matrícula consisteix a signar la còpia del/s full/s de liquidació, així hom es compromet a efectuar el pagament de la quota per mitjà aquest/s full/s.
b) En el cas que s'hagués signat un full de liquidació i el pagament corresponent no es fes efectiu, l’Ajuntament el reclamaria com a deute pendent.
c) Quan es tracta de tallers o cursos gratuïts, la matrícula consisteix en la signatura d’un formulari amb la qual la persona interessada es compromet a realitzar l’activitat.
d) En el cas d'un menor d'edat, caldrà una autorització del pare o mare per formalitzar la matrícula.
e) En matricular-se, l’interessat es compromet també a comportar-se de manera cívica i respectuosa amb totes les persones (companys, professorat...), espais i béns materials del centre.

Article 7. Cursos i tallers amb prerequisits
a) L’Àrea d’Educació podrà establir prerequisits de matrícula per poder cursar un determinat curs o taller.
b) Els prerequisits de matrícula s’indiquen a l’apartat “adreçat a” de la fitxa del curs que es troba a l’abans esmentat portal de formació i activitats i podran consistir en la superació prèvia d’una prova de nivell que es realitza un dia i hora concrets que també es concreten a la corresponent fitxa.

Article 8. Cancel•lació o modificació de matrícula
a) La cancel•lació de matrícula és el tràmit administratiu que permet la renúncia a un mòdul formatiu i la corresponent anul•lació del full de liquidació corresponent en cas que no estigui pagat.
b) La modificació de matrícula permet canviar de nivell (per exemple, d'anglès 2 a anglès 3, o d'informàtica 2 a informàtica 1) si alumnat i professor constaten que és més adient, o bé canviar d'horari si l'alumnat en justifica la necessitat, sempre i quan hi hagi vacants.
c) Tant la cancel•lació com la modificació de matrícula es podran exercir només durant els primers 10 dies hàbils del curs o taller en qüestió i per mitjà dels documents establerts amb aquesta finalitat (sol•licitud de baixa, sol•licitud de modificació de matrícula).
d) Les conseqüències econòmiques d’una modificació de la matrícula seran les següents:
• En cas que la quota del curs al qual es canvia sigui més car, s’emetrà un full de liquidació per valor de la diferència i l’alumne l’haurà d’abonar
• Si el canvi de curs suposés una diferència a favor de l'alumne, se li retornaran els diners corresponents.
e) En cas de cancel•lació de la matrícula l’Ajuntament no retornarà els diners de la quota abonada però la persona interessada podrà igualment demanar que es consideri un pagament a compte d’un altre eventual curs.
f) L'Àrea d'Educació també podrà cursar una baixa d'ofici quan, passats 8 dies hàbils des de l'inici del curs i un cop vençut el termini del primer pagament, una persona matriculada no hagi abonat la quota ni assistit a cap classe ni ho hagi justificat.

Article 9. Suspensió d’assistència
Se suspendrà l’assistència d’un alumne/a amb actituds incíviques i incompleixi el compromís esmentat en l’article 6è).
Drets d'imatge *
Autoritzeu a l'Ajuntament de Palafrugell a captar i difondre la vostre imatge per tal d'il·lustrar les activitats organitzades pel Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós?
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.

Finalitat: organització i gestió dels cursos i tallers del Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós.

Legitimació: consentiment de la persona que s'inscriu i prestació del servei.

Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones. La gestió del servei ha estat adjudicada a una empresa externa que tractarà les dades únicament per aquesta finalitat.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy