Request edit access
Coca‑Cola Hellenic Armenia “Youth Empowered” program MENTOR Registration
Dear Colleagues,

"Management Mix" company on behalf of Coca‑Cola Hellenic Armenia is looking for successful entrepreneurs, business executives, professionals, consultants to join “Youth Empowered” program and provide life and business skills to young participants as mentors.

The “Youth Empowered” program is a 3-year initiative, aiming to decrease youth unemployment in our society; it is designed to support young people of 18-30 in their transition from school to meaningful employment. This year a maximum of 2500 young people, living both in Yerevan and external in regions, will be supported in the frames of “Youth Empowered”. Apart from acquiring self-development and self-assessment skills, program participants will have the opportunity to learn time management, project management, communication, negotiation and sales skills, business planning as well as financial literacy.

Youth unemployment is among the biggest problems of our society, strongly affected by the lack of competencies required by modern businesses and an inability of young specialists to acquire such competencies through practical experience.

* If you want to contribute to the future employment of Armenian young people and help resolve one of the most significant issues of our society,
* If you want to join our privileged group of awesome mentors and coaches,
* If you are interested to shape a new motivated generation

then join the program now by filling in this application.

As a Mentor, your role will be to support the improvement of life and business skills of young Armenians, through a series of organized trainings.

If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us:

Shant Kirmizian
Team Leader
E-mail address: shant.k@managementmix.com
www.managementmix.com
_________________________________

Հարգելի գործընկեր,

«Մենեջմենթ Միքս» ընկերությունը, Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա ընկերության «Երիտասարդների զարգացում» ծրագրի շրջանակում փնտրում է հաջողակ գործարարների, կառավարիչների, խորհրդատուների, որոնք կմիանան ծրագրին՝ համալրելով մենթորների թիմը:

«Կոկա-Կոլա Հելլենիկ Արմենիա» ընկերության «Երիտասարդների զարգացում» եռամյա ծրագիրն ուղղված է մեր հասարակությունում երիտասարդների գործազրկության կրճատմանը՝ 18-30 տարեկան երիտասարդներին աջակցելով աշխատանքային կյանքին ինտեգրվելու հարցում: Այս տարի ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է աջակցել Երևանում և մարզերում բնակվող 2500 երիտասարդների: Ինքնագնահատման և ինքնազարգացման հմտություններից բացի, երիտասարդները հնարավորություն կունենան ստանալ ժամանակի և նախագծերի կառավարման, բանակցելու, հաղորդակցվելու, գործարար պլան կազմելու և վաճառքի հմտություններ։

Երիտասարդների գործազրկությունը մեր հասարակության ամենակարևոր խնդիրներից է, որը մեծապես պայմանավորված է գործարար աշխարհում պահանջվող հմտությունների ձեռք բերման դժվարությունով:

*Եթե ցանկանում եք ներդրում ունենալ հայ երիտասարդների զբաղվածության մեջ
*Եթե ցանկանում եք միանալ մենթորների մեր արտոնյալ խմբին
*Եթե ունեք բավական եռանդ ձևավորելու մոտիվացված սերունդ

ապա միացեք մեր ծրագրին հիմա՝ լրացնելով այս հայտը:

Որպես մենթոր - մասնակիցը կդառնաք երիտասարդ հայ մասնագետների կյանքի և գործարար հմտությունների զարգացմանը՝ կազմակերպված մի շարք թրեյնինգների միջոցով:

Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել՝

Շանթ Քիրմիզեան
Թիմի ղեկավար
Էլ-Հասցե: shant.k@managementmix.com
www.managementmix.com

*Պարտադիր լրացնելու համար

Name Surname / Անուն Ազգանուն *
Your answer
E-mail / էլ. հասցե *
Your answer
What is the best phone number to reach you ? Ո՞րն է ամենահասանելի հեռախոսահամարը Ձեզ հետ կապ հաստատելու համար: *
Your answer
You can be a mentor / Կարող եք լինել մենթոր *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service