Request edit access
10 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำชี้แจง การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คำแนะนำ โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ระดับ
3. สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
5
4
3
2
1
1. การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม
2 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
3.อาจารย์มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
4. อาจารย์ติดตามและกำกับดูแลผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
5. อาจารย์ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms