Request edit access
แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.จังหวัดที่อาศัย (ระบุ) *
Your answer
3.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น *
4.ปัจจุบันศึกษาอยู่ในโรงเรียน *
5.เกรดเฉลี่ยสะสม *
6.รายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว *
7.คณะที่สนใจเข้าศึกษา (ระบุ) *
Your answer
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS
ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.เป็นมหาวิทยาลัยที่จบออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
3.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและมีความพร้อมในทุกด้าน
4.สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดินทางมาเล่าเรียนสะดวกสบาย
5.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น อากาศดีและสวยงาม
6.สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการรถประจำทางภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นฟรี (Shuttle Bus)
ปัจจัยด้านการเงิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน
2.ค่าหนังสือและอุปกรณ์
3.ค่าครองชีพ
4.ค่าอาหารจากโรงอาหารหรือร้านค้าอื่นๆในมหาวิทยาลัย
ปัจจัยด้านหลักสูตร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
2.หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
3.มีหลักสูตรให้เลือกเรียนที่หลากหลาย
4.หลักสูตรที่เปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ
5.หลักสูตรที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ปัจจัยด้านครอบครัว *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.รายได้ของครอบครัว
2.สภาพคล่องด้านการเงิน เช่น มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
3.ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและภาระหนี้สิน
4.ครอบครัวสนับสนุนทุกๆด้านของการเข้าศึกษาต่อ
5.ผู้ปกครองสำเร็จจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้
6.ครอบครัวอยากให้เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ปัจจัยทางด้านสังคม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การได้รับการยอมรับจากสังคม
2.เกียรติยศ ชื่อเสียง
3.สังคมยกย่องในความรู้ความสามารถ
4.สามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ง่าย
5.ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต
6.การแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service