Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา คณะศิลปศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา คณะศิลปศึกษา ขอให้นักศึกษาตอบตามความเป็นจริงที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ชั้นปีที่ *
สาขาวิชา *
Your answer
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
1. แจ้งจุดประสงค์ขอบเขตเนื้อหาชัดเจน
2. เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
3. เข้าสอนสม่ำเสมอ ไม่งดการสอนโดยไม่จำเป็น
4. สอนเข้าใจง่าย ชัดเจนและเป็นลำดับ
5. ตั้งใจในการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้า
6. ใช้วิธีการสอนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. วิธีสอนกระตุ้นให้รู้จัดคิดและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
8. ใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา
9. เนื้อหาที่สอนตรงกับจุดประสงค์การศึกษา
10. มีการวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมสามารถวัดผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service