Request edit access
แบบรายงานความก้าวหน้าการเพิ่มจำนวนโค-กระบือ
(เกษตรกร ร้อยละ 5 โค-กระบือ ร้อยละ 10 ) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
1.ข้อมูลพื้นฐาน
อำเภอ *
ประจำสัปดาห์ที่
เดือน (2560) *
2.การดำเนินการในรอบเดือนนี้
2.1 ประชุมเกษตรกร ค้นหาเกษตรกรรายใหม่ (ครั้ง)
Your answer
2.2 รับสมัครผู้รับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (ราย)
Your answer
2.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ (ราย)
Your answer
2.4 แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ (ราย)
Your answer
2.5 สนับสนุนเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ฯลฯ (ราย)
Your answer
2.6 ปลูกพืชอาหารสัตว์/สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
Your answer
2.7 ให้บริหารผสมเทียมโค-กระบือ (ตัว)
Your answer
2.8 ติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม (ครั้ง)
Your answer
2.9 สนับสนุนโค-กระบือ ธคก. (ตัว)
Your answer
2.10 ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์ม)
Your answer
2.11 สำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์และบันทึกในระบบ (ราย)
Your answer
2.12 อื่น ๆ (ระบุ)
Your answer
3. ผลลัพธ์การดำเนินการถึงปัจจุบัน
(ตั้งแต่ มกราคม 2560 ถึง ปัจจุบัน)
โค
3.1 มีผู้เลี้ยงโคเพิ่มขึ้น (ราย)
Your answer
3.2 จำนวนโคที่เพิ่มขึ้น (ตัว)
Your answer
กระบือ
3.3 มีผู้เลี้ยงกระบือเพิ่มขึ้น (ราย)
Your answer
3.4 จำนวนกระบือที่เพิ่มขึ้น (ตัว)
Your answer
ผู้รายงาน *
Your answer
สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
Tel. 0-4425-1822 ต่อ 15
E-mail : pvlo.nak2@gmail.com
Line ID : koracha2558
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms