Request edit access
Přihláška na příměstský tábor v Úhonicích 2022
Evropský sociální fond - Operační program zaměstnanost
Název projektu a reg. číslo: Příměstské tábory v Úhonicích - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016021

Údaje o provozovateli:
Název: Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha - západ
Adresa: Kateřinská 43, 252 18 Úhonice
IČ: 70987254; Telefon: 731 581 779; E-mail: zsuhonice@seznam.cz
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Údaje o přihlašovaném dítěti
1.1 Příjmení a jméno dítěte *
1.2 Datum narození: *
MM
/
DD
/
YYYY
1.3 Je dítě žákem ZŠ a MŠ Úhonice? *
Required
1.4 Zdravotní pojišťovna *
1.5 Zdravotní omezení, upozornění, alergie, léky, atp.:
2. Uvedené dítě přihlašuji na příměst. tábor/y (max. 3): *
Required
3. Údaje o rodičích/zákonných zástupcích:                                                                                                          3.1 Příjmení a jméno  matka: *
3.2 Byla matka v roce 2021 "podpořená osoba"? *
3.3 Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
3.4 Adresa trvalého pobytu matky: *
3.5 Kontakt na matku - telefon: *
3.6 Je matka bez zaměstnání? *
3.7 Jméno a příjmení otce: *
3.8 Datum narození otce: *
MM
/
DD
/
YYYY
3.9 Pokud je odlišná - adresa trvalého pobytu otce:
3.10 Kontakt na otce - email a/nebo telefon: *
3.11 Je otec bez zaměstnání? *
Poučení: Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu č. Příměstské tábory v Úhonicích - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016021 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů. Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
3.12 Prostor Vaše sdělení
Děkujeme za vyplnění přihlášky na příměstský tábor(y) v Úhonicích 2022.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy