Request edit access
แบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
เนื่องด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
มีโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563
ทางหลักสูตรจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านแสดงความคิดเห็น เพื่อสำรวจความคิดเห็นในการเปิดสอนหลักสูตร ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใคร่ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน
เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะของท่านใช้ในการพิจารณาเพื่อปรับแก้ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของสังคม
และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
3. รายวิชาที่น่าสนใจของหลักสูตร
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy