Request edit access
Inschrijfformulier voor 1 of meer cursusmodulen AUR-VAS (febr.-juni 2019) / Subscription form for 1 or more course modules AUR-VAS (Feb.-June 2019)

> Via dit formulier doet u een verzoek tot reservering van een deelnameplaats op de cursusdag/cursusdagen van uw keuze (Modules 1 t/m 8) van de cursusreeks "inleidingin de auriculotherapie en vasculair autonoom signaal en enkele aanvullende onderwerpen" in het cursusjaar 2018-2019. Beschrijving van de inhoud van de cursusmodulen leest u in het pdf-bestand 'AUR-VAS_2018_cursusinhoud_180806'.
Eventuele vragen kunt u mailen aan Toine Korthout op info@natuurlijkbeter.com.
>> Through this form you appeal for a reservation of a position as a participant at the course day(-s) of your choice (Modules 1-8) of the course "Introduction in the Auriculotherapy and Vascular Autonomous Signal and Some Supplementary Subjects", in the college year 2018-2019. You'll find the description of the content of the course modules in the pdf file 'AUR-VAS_2018_content_180806'.

> De modulen worden steeds gegeven op een vrijdag van 10:00 tot 17:00u; ontvangst vanaf 09:30u. Op grond van de voorafgaande inventarisatieronde zal de cursutaal Nederlands zijn, indien nodig simultaan in Engels.
>> The course days will take place at Fridays from 10:00 am until 17:00 pm; You'll be welcomed from 09:30 am. According to the results of the previous inventarization the course language will be Dutch, eventually simultaneously in English.

> De cursus zal worden gegeven nabij Gorinchem op een representatieve locatie in Woudrichem, Sleeuwijk of Werkendam. De exacte locatie voor de modulen staat nog niet vast. Deze wordt vastgesteld naar gelang de inschrijvingen per module. .
>> The course will be held near Gorinchem, at an attractive location in Woudrichem, Sleeuwijk or Werkendam. The precize location is yet to be determined, according to the subscriptions to the several modules.


> Bij elke module staan cursusdatum, prijs, en eventuele andere informatie apart vermeld.
>> At each module date, fee, and any other information are separately mentioned.

> Voor elke cursusdag gelden een minimum en een maximum aan het aantal deelnemers. Tijdig inschrijven geeft dus de grootste kans op plaatsing en doorgang van de cursusmodulen van uw keuze.
>> For each module there is a minimum and a maximum to the number of participants. Early subscription yields best chances of admittance to the module(s) desired.

> Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 15 december 2018.
>> The subscription period ends at Saturday December 15th 2018

VOORWAARDEN / CONDITIONS

Cursusprijzen /Course fees

> De bij elke module aangegeven cursusprijs is steeds inclusief reserverings- en administratiekosten en inclusief 21% btw.
>> At each module the course fee mentioned is always including reservation and administration costs and including 21% VAT.


Korting / Fee reduction

> Bij inschrijving op 4 of meer modulen wordt op het factuurbedrag een korting van E 40,- (incl btw) gegeven.
Bij inschrijving op alle 8 modulen wordt op het factuurbedrag een korting van E 100,- (incl btw) gegeven.
>> In case of subscription for 4 modules or more at once, a reduction of E 40,- (including VAT) is offered.
In case of subscription for all of the 8 modules at once, a reduction of E 80,- (including VAT) is offered.


Reservering en betaling /Reservation and payment

> De volgorde van aanmelding bepaalt wie er uiteindelijk op de cursus als deelnemer geplaatst kunnen worden. Bij overintekening voor enige module krijgen kandidaten die zich hebben ingetekend voor meerdere modulen voorrang boven hen die zich intekenden voor minder moduen. Indien u inderdaad bent geplaatst op module(n) van uw keuze, ontvangt u daarvan per e-mail bericht, vergezeld van een factuur. Deze factuur dient binnen 8 dagen na verzending van de e-mail met factuur in zijn geheel te zijn voldaan.
>> The order of subscriptions will determine which candidates will finally be placed as a participant at the desired module(-s) of the course. In case the number of subscribers exceeds the maximum number of participants of any module, these who have subscribed for more modules get priority to those who subscribed to less modules. In case you are actually placed as a participant at the module(-s) of your choice, you'll be informed by an e-mail containing the invoice for the fees due. This invoice must be payed fully within 8 days after the date of its issue.


Plaatsing als cursist /Registration as a participant

> De inschrijving - en daarmee dus uw recht op deelname aan de betreffende cursusmodule(n) wordt pas definitief na volledige betaling van de verschuldigde cursusprijs, zulks onverminderd de verplichting tot betalen van de cursusprijs na indiening van dit formulier.
>> The registration as a participant to any of the modules will first be definite only after full payment of the fee due, unabated the obligation to pay the fee due after submission of this registration form.


Annulering zijdens de inschrijver/cursist / Cancelling by the participant

> Bent u - blijkens verzending van onze factuur - eenmaal als deelnemer geplaatst, maar kunt u nadien om welke reden dan ook toch niet deelnemen aan (één of meerdere) modulen waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden. Na inzending van dit inschrijvingsformulier kan deelname uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd (op postadres Natuurlijkbeter - Onderwijs, Hoekeinde 3, 4254LM Sleeuwijk). Bij annulering door de cursist (ongeacht de reden) tot 14 dagen na de datum van inschrijving (voor zover de bij de module genoemde annuleringsdatum niet reeds is gepasseerd) wordt het (voor de geannuleerde module(n) geldende) betaalde cursusgeld gerestitueerd onder aftrek van € 35,= inschrijvings- en administratiekosten. Bij annulering tot de bij de betreffende module gemelde annuleringsdatum vindt restitutie plaats van 50% van het (voor de geannuleerde module(n) geldende) betaalde cursusgeld onder aftrek van € 35,= inschrijvings- en administratiekosten. Bij annulering door de cursist (ongeacht de reden) op of na de bij de betreffende module gemelde annuleringsdatum vindt geen enkele restitutie plaats. Er vindt evenmin restitutie plaats in geval van 'no show' op enige cursusdag. Annulering of 'no show', zonder dat de inschrijver al aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, ontslaat de inschrijver niet van deze betalingsverplichting.
Bij elke annulering komt een eventueel toegepaste korting te vervallen; dit wordt verrekend met de eventuele uiteindelijke restitutie.
>> After having sent this subscription form, participation can only be cancelled by a written letter sent to post address Natuurlijkbeter-Onderwijs, Hoekeinde 3, 4254LM Sleeuwijk. If the participant cancels (for whatever reason) until the cancellation date A, mentioned at the module concerned, the course fee payed for the module(-s) concerned will be refunded minus € 35,- registration and administration costs. If the participant cancels (for whatever reason) until the cancellation date B, mentioned at the module concerned, 50% of the course fee payed for the module(-s) concerned will be refunded minus € 35,- registration and administration costs. If the participant cancels (for whatever reason) at or after the cancellation date C, mentioned at the module concerned, there will be no refund. There will be neither any refund in case of 'no show' at any course day. Cancelling or 'no show', even without having yet payed the course fee due, does not dismiss the subscriber of the obligation to pay the amount due mentioned in the invoice sent.
In case of cancelling any granted reduction to the fee expires; such an expiration of the reduction will be calculated in the final amount due, subject to any refund.


Annulering zijdens de organisatie / Cancelling by the organization

> Indien inschrijving met bijbehorende betaling heeft plaatsgevonden terwijl een cursusdag zijdens de organisatie zou worden geannuleerd, zal de organisatie het reeds betaalde cursusgeld volledig restitueren onder vermelding van de mededeling "cursusdag zijdens de organisatie geannuleerd".
>> In case subscription and payment have been done while the organization might cancel a course day, the organization will refund the fee for that course day with the remark: "Course day cancelled by the organization".> Indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere modulen van deze cursus, vult u dan onderstaande gegevens in.
Vink vervolgens de module(n) aan waarvoor u zich wenst in te schrijven.
>> In case you wish to participate in one ore more modules of this course, please fill in the items underneath. Don't forget to check the module(-s) you want to participate in.

>Online inzending van dit door u ingevulde formulier geldt als reservering van deelname aan de cursusmodule(n) van uw keuze en als instemming met de in dit formulier beschreven voorwaarden . U kunt het formulier pas inzenden nadat u bij alle verplichte items iets heeft ingevuld.
>> Online submission of this form counts as a reservation of participation in the course module(-s) of your choice; it counts as well as agreement with the conditions mentioned in this form. You can submit this form only after having given your answer to each obligatory item, marked with *.

> De daadwerkelijke inzending van dit formulier door onderaan dit formulier te klikken op [VERZENDEN] geldt als het plaatsen van uw handtekening ter instemming.
>> The actual submission of this form by clicking at the button [VERZENDEN] (= send) counts as your signature for agreement with your submission.
Email address *
achternaam / last name: *
Your answer
voorletters / initials: *
Your answer
roepnaam / first name: *
Your answer
> Module AUR-VAS-1 = theorie en achtergrond van de auriculotherapie en representatie op de oorschelp van mesodermale structuren, in het bijzonder het bewegingsapparaat. Deze module beslaat 2 cursusdagen: vrijdagen 8 en 15 februari 2019. Cursusgeld voor deze tweedaagse module bedraagt € 280,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum: 11-01-2019. ------------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-1 = theory and backgrounds of the auriculotherapy and representation of mesodermal structures at the auricle, in particular the locomotor system. This module extends to 2 course days: Fridays February 8 and 15 2019. The fee for this module is € 280,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 11-01-2019.
> Module AUR-VAS-2 = representatie op de oorschelp van ectodermale structuren, in het bijzonder de zenuwinnervatie van het bewegingsapparaat. Deze module vindt plaats op 8 maart 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 2 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum : 08-02-2019. --------------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-2 = Representation of ectodermal structures at the auricle, in particular the nerve innervation of the locomotor system. This module takes place at March 8th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you have not once participated in module 1, in either this or a previous course. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 08-02-2019.
> Module AUR-VAS-3 = representatie op de oorschelp van endodermale structuren, in het bijzonder de inwendige organen. Deze module vindt plaats op 15 maart 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 3 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum: 15-02-2019. --------------------------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-3 = representation of endodermal structures at the auricle, in particular the internal organs. This module takes place at March 15th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you ave not once participated in module 1, in either this or a previous course. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 15-02-2019.
> Module AUR-VAS-4 = representatie op de oorschelp van ectodermale structuren, in het bijzonder van het centraal zenuwstelsel, tevens aandacht voor verslavingsproblematiek en pijnbehandeling. Deze module vindt plaats op 5 april 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 4 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd; voorafgaande deelname aan module 2 verdient tevens voorkeur. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum: 08-03-2019. ----- >> Module AUR-VAS-4 = representation of ectodermal structures at the auricle, in particular of the central nervous system and the topics addiction and pain management. This module takes place at April 5th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you ave not once participated in module 1, in either this or a previous course; it is recommended to have followed module 2 previously. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 08-03-2019.
> Module AUR-VAS-5 = representatie op de oorschelp van Chinese oorpunten en van de drie fasen van Nogier. Deze module vindt plaats op 26 april 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 5 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum: 29-03-2019. ------ >> Module AUR-VAS-5 = Nogier's three phases and Chinese ear points. This module takes place at April 26th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you have not once participated in module 1, in either this or a previous course. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 29-03-2019.
> Module AUR-VAS-6 = representatie op de oorschelp van het endocrien stelsel, meesterpunten, focuspunten en drainagepunten. Deze module vindt plaats op 10 mei 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 6 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum: 12-04-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-6 = representation at the auricle of the endocrine system, master points, focus points and drainage points. This module takes place at May 10th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you ave not once participated in module 1, in either this or a previous course. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 12-04-2019.
> Module AUR-VAS-7 = Lee-filter techniek volgens Vigneron en mudradynamische therapie. Deze module vindt plaats op 24 mei 2019. Let op: u kunt niet deelnemen aan deze module 7 als u niet eerder al (in deze of een eerdere cursusreeks) module 1 heeft gevolgd. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum : 26-04-2019. ------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-7 = Vigneron's Lee-Filter technique and mudradynamic therapy. This module takes place at May 24th 2019. Attention: you can not participate in in this module if you ave not once participated in module 1, in either this or a previous course. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 26-04-2019.
> Module AUR-VAS-8 = introductie in EFT. Deze module vindt plaats op 21 juni 2019. Cursusgeld voor deze module bedraagt € 140,-; er geldt een korting bij inschrijving ineens op 4 of meer modulen. Uiterste inschrijfdatum 15-12-2018; annuleringsdatum : 24-05-2019. ---------------------------------------------------------------------------- >> Module AUR-VAS-8 = introduction in EFT. This module takes place at June 21st 2019. The fee for this module is € 140,-; there is a reduction in case of subscription for 4 or more modules at once. Subscription can be done until 15-12-2018; cancellation date: 24-05-2019.
adres / address: *
Your answer
postcode: *
Your answer
woonplaats / place: *
Your answer
telefoonnummer / phone number: *
Your answer
e-mail: *
Your answer
tenaamstelling en adressering op de factuur, indien afwijkend van bovenstaande gegevens / name and address to be put on the invoice, if different than the above mentioned data:
Your answer
Achtergrond op basis waarvan ik me wens in te schrijven voor (onderdelen van) deze cursus / my background: *
specialisatie / specialization: *
Your answer
wensen ten aanzien van de lunch / lunch preferences : *
nadere opmerkingen, wensen, enzovoort / further remarks, preferences etcetera:
Your answer
> IK BEN OP DE HOOGTE VAN EN STEM IN MET DE IN DIT FORMULIER BESCHREVEN VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR DEZE RESERVERING, INSCHRIJVING EN DEELNAME AAN (ONDERDELEN VAN MIJN KEUZE) VAN DEZE CURSUS. ------------------------------------------------------------------------------------------------- >> I HAVE READ AND I AGREE WITH THE CONDITIONS FOR RESERVATION, SUBSCRIPTION AND PARTICIPATION IN (THE PARTS OF MY CHOICE OF) THIS COURSE, MENTIONED IN THIS FORM *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy