ลงทะเบียนฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน และได้รับวุฒิบัตรการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรอง
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องชำระค่าสมัครการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
หลักฐานประกอบการสมัคร (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจองคุรุสภา โดยการเทียบโอนการทดสอบ หรือการฝึกอบรม
5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 - 2559 ให้แนบประกาศผลการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเอง (สืบค้นและพิมพ์ได้จากเว็บไซต์คุรุสภา)
6. กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของคุรุสภาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผูสมัครสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
หลักสูตรที่เปิด
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

หลักสูตรทืี่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
วันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู
วันที่ 19 - 28 เมษายน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 รุ่น ห้องละไม่เกิน 50 คน

*จำนวนที่สามารถเปิดอบรมได้ต้อง 30 คน ขึ้นไป*

*เวลาที่จัดอบรม*
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

*สถานที่จัดอบรม*
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จะแจ้งห้องให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อ ทางเว็บไซต์ http://www.educ.chandra.ac.th/

หมายเหตุ สถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*วิธีการชำระค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง*

ส่งหลักฐานการสมัครได้ทาง E-mail , Fax หรือ แนบไฟล์ด้านล่าง
E-mail : chandrakasem1@gmail.com
Fax : 02-541-7275
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มือถือ 093-094-9867
Line : education39
Facebook : https://www.facebook.com/EDUCATION.CRU

ชื่อ – สกุล นาง/นางสาว/นาย (ภาษาไทย) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม *
ส่งหลักฐานการรับสมัคร
หมายเหตุ
1. สำหรับท่านที่ไม่ลงชื่อเข้าใช้ และกดส่งใบสมัครแล้วระบบแจ้งข้อความว่า (แชร์ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มนี้พร้อมคำตอบที่เติมล่วงหน้าอัตโนมัติ) ให้ท่าน copy ลิ้งค์ เพื่อเปิดหน้าใหม่แล้วทำการอัพโหลดไฟล์ใหม่ และกดส่ง ระบบจะแจ้งว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้ว
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms