Request edit access
ПРАШАЛНИК ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ
Прашалникот е во функција на издвојување на граѓанските приоритети, кои ќе бидат предадени на кандидатите за градоначалници и за членови на Советот на Општината од сите политички партии, учесници на претстојните локални избори.
1. Локалната самоуправа приоритетно треба да работи на овие области: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Улици и патишта
Урбанизам и градежништво (ДУП, градежни дозволи, легализација)
Комунални дејности (вода за пиење,изнесување отпад, улично осветлување...)
Локален економски развој
Учество на граѓаните во одлучувањето во рамки на локалната власт
Буџет и буџетска трансапрентност
Даноци
Социјална и детска заштита
Образование
Спорт и култура
2. Во Комунални дејности Општината треба да ги подобри услугите во: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Обезбедување на квалитетна вода за пиење
Канализација и одвод на отпадни води
Паркинг
Јавна чистота
Изнесување на отпад
Улично осветлување
Јавен превоз
3. Приоритети во програмата Улици и патишта: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Изградба и пробивање на нови локални патишта
Обнова на улици
Изградба на нови тротоари
Ваш предлог за дополнување на програмата со нови улици и патишта или реконструкција на постоечките
Your answer
4. Приоритети во програмата Урбанизам и градежништво: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Издавање на градежни дозволи
Донесување на Детални урбанистички планови (ДУП)
Издавање на изводи од Урбанистички план
Заштита на животната средина
Уредување на просторно и градежно земјиште
5. Поголемото граѓанско учество на граѓаните во одлучувањето, Општината треба да го овозможи преку: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Побрз одговор на граѓанските иницијативи
Да го олесни пристапот за граѓанско учество
Овозможување учество во јавни расправи
Почесто организирање во јавни собири
Следење на седниците на Советот на Општината
6. Приоритети во Социјална и детска заштита (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Изградба на детски градинки
Изградба на дом за стари лица
Отворање на сервис за грижа на стари и изнемоштени лица
Инфраструктура за лица со посебни потреби (рамки, пристап, семафори за слепи лица)
Народни кујни
Прифатилиште за бедомници и питачи
Сигурна куќа за жртви на семејно насилство
7. Приоритети за решавање во образованието: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Реновирање на училиштата
Опремување на училишните кабинети
Реконструкција на спортските сали
Обезбедување на сигурен пристап до училиштата и подигнување на безбедноста на учениците во училиштата
Подобрување на условите за изведување настава - подобрување на греењето, обезбедување материјални средства за изведба на наставата
Изградба на нови училишта
8. Приоритети во делот на донесување на општинскиот буџет и буџетската транспрентност: (ставете оцена од 1-5 според Вашиот приоритет. 1 за најмалку важното, 5 за најважното)
1
2
3
4
5
Редовни консултации со граѓаните пред проектирањето на Буџетот со цел да се видат граѓанските потреби
Јавна расправа пред донесување на Буџетот, каде градоначалникот ќе одговара на прашањата на граѓаните
Консултации со невладиниот сектор во проектирањето на Буџетот
Поголема отчетност за трошењето на парите од општинскиот Буџет
Презентирање на тнр. граѓаснки буџет со едноставно објаснување на ставките од Буџетот, разбирлив за секого
Периодичните извештаи за реализицијата на Буџетот да бидат пред граѓаните во форма на Собир на граѓани, не само во Советот на Општината
9. Даноци, такси, плаќање надоместоци за услугите
1
2
3
4
5
Зголемувањето на цените за комунални услуги да го следи јавна расправа
Општината да ги решава жалбите по решенијата на данокот на имот
Друго
Your answer
10. Наведете што друго новата локална власт треба да има како приоритет за решавање, а не го содржи овој прашалник
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms