Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET วิชาภาษาไทย)
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ 6 ทุกคน ประเมินความพึงพอใจจากการจัดสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย ในคาบเรียนลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนชั้นม.3 และคาบเรียนไทยวิชาการของนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561
เพศ *
ระดับชั้นของนักเรียน *
นักเรียนเข้าเรียนคาบติวโอเน็ตวิชาภาษาไทย เป็นประจำหรือไม่ *
แบบประเมินความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET วิชาภาษาไทย) *
5
4
3
2
1
นักเรียนเข้าเรียนด้วยความเต็มใจทุกครั้ง
ครูผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา O-NET วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
นักเรียนได้รับการฝึกฝนให้ทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ
เนื้อหาที่สอนครอบคลุมต่อการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนมีเทคนิคการทำข้อสอบหลากหลาย เข้าใจง่าย
เทคนิคของครูผู้สอนมีประโยชน์ ใช้ได้จริง
นักเรียนนำเทคนิคไปปรับใช้ในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่
นักเรียนมีความมั่นใจเมื่อเข้าสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
นักเรียนคิดว่าคะแนนสอบ O-NET วิชาจะเป็นที่น่าพอใจ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service