Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ nwshop
เพศ *
Required
สถานภาพผู้ตอบ *
Required
ด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ชื่อของเว็บไซต์มีความหมาย
2. เมนูการใช้งาน
3. การลงทะเบียน
4. การสั่งซื้อสินค้า
5. การเรียกดูสินค้า
6. การแจ้งชำระเงิน
7. การค้นหาสินค้า
8. หมวดหมู่สินค้า
9. กระดานกระทู้
10. ข้อมูลสินค้า
11. ความง่ายต่อการสั่งซื้อ
12. ภาพรวมของเว็บไซต์
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
2. ขนาดตัวอักษร
3. ภาพประกอบสื่อความหมายได้
4. ความพึงพอใจในเนื้อหา
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service