Phiếu đăng kí tham gia cuộc thi "Thương hiệu Việt" năm 2015

Biểu mẫu "Phiếu đăng kí tham gia cuộc thi "Thương hiệu Việt" năm 2015" không còn chấp nhận câu trả lời. 
Hãy thử liên hệ với chủ sở hữu của biểu mẫu này nếu bạn nghĩ rằng đây là một sự nhầm lẫn.