Request edit access
(เฉพาะโรงเรียนใน จ.บุรีรัมย์เท่านั้น) แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2562
แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น)
สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
******************************************************************************************************************
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อทราบความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในสถานศึกษาของท่าน โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ที่ต้องการเลือกโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑืที่คุรุสภากำหนด
2. ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Gmail ก่อนการกรอกข้อมูลความต้องการ ( 1 โรงเรียน ต่อ 1 Gmail เท่านั้น และห้ามใช้ Gmail ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ )
3. ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเดิมได้หลังจากที่ยืนยันและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว โดยเข้าระบบ Gmail ของผู้ใช้เดิมละกดที่ เมนูรายงานข้อมูลใหม่อีกครั้ง ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้กรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะแก้ไขคำตอบหรือไหม ตอบแก้ไขข้อมูลและดำเนินการต่อไป
4. ขอความกรุณา อย่าส่งข้อมูลซ้ำซ้อน
5. ติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์ 083-7378126 ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ
ระบบจะถูกปิดในวันที่ 15 ม.ค. 2562
Email address *
ที่อยู่ *
ชื่อโรงเรียน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
เป็นโรงเรียนเครือข่าย ร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (MOU) (ถ้ามี)
ชื่อ- นามสกุล ผู้บริหารสถานศึกษา *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อให้ถูกต้อง
เบอร์โทรผู้บริหารสถานศึกษา *
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง 044-625657 หรือ 080-0000000 (กรุณาใส่เครื่องหมาย - ตามตัวอย่าง)
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน *
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง 044-625657 หรือ 080-0000000 (กรุณาใส่เครื่องหมาย - ตามตัวอย่าง)
รวมจำนวนนักเรียน *
(ใส่เฉพาะตัวเลข)
ประเภทโรงเรียน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service