Request edit access
Přihláška Letní dětský tábor na Borek 2018
Provozovatel: MAD joke production, s.r.o., IČO 04176189
V letošním roce Vám nabízíme pět různě tématických turnusů.
Cena za jeden turnus: 3.390,-
Vyberte turnus *
Příjmení dítěte *
Your answer
Jméno dítěte *
Your answer
Rodné číslo (ve formátu 123456/xxxx) *
Your answer
Zdravotní pojišťovna *
Your answer
Adresa bydliště *
Your answer
PSČ *
Your answer
Kontaktní telefon *
Your answer
Kontaktní email *
Your answer
Jméno a příjmení otce
Your answer
Jméno a příjmení matky
Your answer
Sdělení rodičů pracovníkům tábora
Prosíme vyplňte nám co možná nejvíce informací, které považujete sami za důležité. Pomůže nám to připravit co nejkvalitnější tábor a zároveň předejít možným komplikacím a zbytečným slzičkám vašich dětí.
Alergie
Your answer
Kolik metrů dítě uplave?
Your answer
Pravidelně užívané léky (dávkování)
Your answer
Předchozí pobyty na táboře
Chce být v oddíle s kamarádem/kamarádkou? (jméno)
Your answer
Chce být ubytován/a s kamarádem/kamarádkou? (jméno)
Your answer
Další poznámky...
Your answer
Doprava na tábor svozovým autobusem *
Required
Doprava z tábora svozovým autobusem *
Required
Platba tábora zaměstnavatelem
Pokud Vám na pobyt dítěte přispívá zaměstnavatel, vyplňte prosím níže uvedenou část přihlášky.
Název organizace (firmy)
Your answer
Jméno zaměstnance
Your answer
Adresa firmy
Your answer
IČO
Your answer
Text na faktuře pro zaměstnavatele
Your answer
Storno podmínky - odesláním tohoto formuláře s nimi souhlasíte
Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek v době kratší jak 60 dnů před nástupem 50% z ceny, v době kratší jak 30 dnů 70% z ceny, 3 dny před odjezdem 100% z ceny tábora. Při dřívějším odhlášení nebo při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení nebude storno poplatek účtován.
Storno podmínky
SMLUVNÍ PODMÍNKY
táboru pořádaného MAD joke production, s.r.o.
I. Obecná ustanovení
a. Smluvní vztah mezi MAD joke production, s.r.o., IČO: 04176189, se sídlem Na Žvahově 502/30 152 00 Praha – Hlubočepy, a zákonným zástupcem dítěte, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Smluvními podmínkami.
b. Smluvními stranami jsou MAD joke production, s.r.o., IČO: 04176189, se sídlem Na Žvahově 502/30 152 00 Praha – Hlubočepy (dále jen „pořadatel“) a zákonný zástupce (dále jen „zákonný zástupce“) účastníka – dítěte (dále též jen „účastník“).
c. Pořadatel poskytuje své služby účastníkům letního dětského tábora, konaného v rekreačním zařízení Rekreační středisko Borek (dále jen „LDT“), tj. dětem a mládeži, přičemž zabezpečuje služby na základě závazné přihlášky účastníka, vyplněné jeho zákonným zástupcem. Rozsah plnění zahrnuje dopravu z Pardubic, Hradec Králové, Mladé Boleslavy, Jičína či Prahy do místa konání LDT a zpět, ubytování, stravování (běžný stravovací režim), zajištění programu, odborný pedagogický a zdravotnický dozor, pojištění odpovědnosti, to vše v souladu s platným právním řádem České republiky vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce.
II. Vznik smluvního vztahu
a. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákonným zástupcem vznikne při současném splnění následujících tří podmínek:
i. Zákonný zástupce vyplní a odešle elektronickou přihlášku.
ii. Pořadatel potvrdí (e‐mailem, písemně, popř. telefonicky) zákonnému zástupci přijetí přihlášky účastníka.
iii. Zákonný zástupce účastníka ve lhůtě 15 dnů ode dne zaslání zálohové faktury provede bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu č. 2200826607/2010 (Fio Banka) platbu ceny táborového pobytu, která činí 2.990,‐Kč nebo zálohy ve výši 1.000,‐a doplatek 1.990,‐nejpozději do 24.července 2018. Jako variabilní symbol přitom uvede rodné číslo účastníka a do zprávy pro příjemce jméno dítěte, za které je příspěvek placen.
b. Cena táborového pobytu musí být vždy uhrazena před zahájením LDT, na který je účastník přihlášen.
c. Podmínkou přijetí účastníka na LDT je zákonným zástupcem účastníka řádně vyplněná a pořadateli doručená elektronická přihláška, zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace účastníka (vyjádření lékaře, očkovací průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti účastníka) pověřené osobě před společným odjezdem na LDT, popř. ihned po individuálním příjezdu na LDT.
d. Vyjádření (potvrzení) lékaře je možné zaslat pořadateli předem spolu s vyplněnou přihláškou, popř. odevzdat pověřeným osobám u autobusu. Potvrzení o bezinfekčnosti účastníka se potvrzuje v den zahájení LDT. K potvrzením staršího data nebude pořadatel přihlížet a vyhrazuje si právo účastníka s takovým potvrzením k táborovému pobytu nepřijmout do okamžiku, kdy bude zákonným zástupcem předloženo potvrzením s datem vystavení shodujícím se se dnem zahájení LDT.
e. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora nebo táborového kolektivu, vyhrazuje si pořadatel ukončit pobyt účastníka na LDT, přičemž zákonný zástupce účastníka je povinen si v takovém případě vyzvednout účastníka v místě konání LDT do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele. V případě vzniklé škody v důsledku uvedení záměrně nepravdivých a neúplných informací o zdravotním stavu účastníka ke dni nástupu na LDT, je zákonný zástupce účastníka povinen takovou škodu pořadateli nahradit.

III. Storno táborového pobytu
a. Zákonný zástupce účastníka má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se činí písemně doporučeným dopisem na adresu určenou pro doručování přihlášek, přičemž je stornován ke dni, ke kterému byl dopis pořadateli LDT doručen.
b. Při odhlášení již závazně přihlášeného dítěte činí storno poplatek v době kratší jak 60 dnů před nástupem 50 % z ceny pobytu, v době kratší jak 30 dnů 70 % z ceny pobytu, a v době kratší než 3 dny včetně před odjezdem pak 100 % z ceny pobytu. Při dřívějším odhlášení, nebo při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení nebude storno poplatek účtován.

IV. Příjezd na LDT
a. Cena táborového pobytu zahrnuje rovněž autobusovou dopravu účastníka LDT z Pardubic, Hradec Králové, Mladé Boleslavy, Jičína či Prahy do místa konání LDT a zpět s tím, že existuje možnost přistoupení/vystoupení účastníka LDT po trase autobusu. V případě zájmu o přistoupení/vystoupení na trase a zpět je třeba tuto variantu předem dojednat s pořadatelem prostřednictvím emailu: akce@hyperaktiv.cz. V případě nevyužití společné autobusové dopravy do a z místa konání LDT není z ceny pobytu zlevněna část připadající na úhradu dopravy. Individuální doprava do/z místa konání LDT je možná pouze na základě předchozí domluvy s pořadatelem a je závazná.
b. Při nástupu na LDT bude u všech účastníků provedena vstupní zdravotní prohlídka. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky bude u účastníka LDT zjištěn výskyt vši dětské, popř. živých hnid, vyhrazuje si pořadatel právo nepřijmout účastníka LDT k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoli finančních nároků ze strany zákonného zástupce účastníka. Zákonný zástupce účastníka je v takovém případě povinen si neprodleně vyzvednout účastníka v místě konání LDT od telefonického oznámení pořadatele, a to na své náklady.
V. Průběh táborového pobytu
a. Po celou dobu trvání LDT bude v provozu táborový mobilní telefon (pevná linka), který bude určen pro případný kontakt zákonných zástupců a účastníků LDT a prostřednictvím kterého bude probíhat případná komunikace mezi pořadatelem a zákonnými zástupci. Před táborem bude na FCB a internetových stránkách pořadatele zveřejněno v jakých hodinách je možné na telefon volat kvůli kontaktu s účastníky. Čas bude zvolen tak aby co nejméně zasahoval do táborového programu.
b. Pořadatel výslovně doporučuje, aby si účastník LDT nevozil na tábor mobilní telefon či jinou cennou elektroniku, jakož i ostatní cennosti (šperky, hodinky). Pořadatel nemůže vzhledem k charakteru ubytování odpovídat za případné ztráty. Z tohoto důvodu je účastníkům LDT umožněna úschova cenin (peněženek, dokladů) u oddílového vedoucího, který zajistí bezpečné uschování mu svěřených věcí. V tomto případě pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost za řádně uschované cennosti. Za ztrátu či krádež cenností, jež si účastník tábora navzdory tomuto upozornění ponechal u sebe, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
c. Zákonný zástupce účastníka bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci LDT patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, dále též notebooky, tablety, ipady, přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.
d. V průběhu táborového pobytu se zákonným zástupcům výslovně nedoporučují návštěvy v areálu LDT, (taková návštěva může mimo jiné vyvolat následnou psychickou nepohodu účastníka). Vzhledem k táborovému programu pořadatel nezaručuje přítomnost účastníka v areálu LDT v průběhu takové návštěvy zákonného zástupce a zároveň si vyhrazuje právo vzhledem k táborovému programu neumožnit kontakt účastníka a návštěvy. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo umožnit kontakt účastníka výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu LDT z bezpečnostních a provozních důvodů umožněn.
e. V případě předčasného ukončení táborového pobytu účastníka na žádost zákonného zástupce účastníka je třeba takové ukončení nahlásit předem (prostřednictvím táborového mobilního telefonu) vedoucímu tábora s tím, že samotný odjezd účastníka bude prováděn výhradně na základě pokynů vedoucího tábora či pověřené osoby a to tak, aby nedošlo k nežádoucímu narušení táborového programu, přičemž účastníkovi bude umožněno opustit LDT pouze v doprovodu jeho zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. V případě předčasného ukončení pobytu účastníka LDT na žádost zákonného zástupce se nevrací žádná, ani spravedlivá část ceny táborového pobytu.
f. V případě ukončení táborového pobytu účastníka z důvodu onemocnění, které nadále neumožňuje jeho účast na LDT, je zákonnému zástupci vrácena spravedlivá část ceny táborového pobytu, a to za dobu ode dne ukončení táborového pobytu do dne ukončení LDT ve výši násobku dnů a částky 100,‐Kč, jež představuje náklady na stravu/os./den.
g. Účastník LDT je povinen dbát v průběhu táborového pobytu pokynů oddílových vedoucích, jakožto zdravotního personálu, a to tak, aby nedocházelo k zásahům do osobnostních a majetkových práv, ohrožení bezpečnosti, popř. zdraví ostatních účastníků a vedoucích LDT. Každý účastník se může se svým problémem i problémem ve vztahu k jinému účastníku kdykoliv obrátit na svého oddílového vedoucího, popř. vedoucího jiného oddílu. V případě zásadních kázeňských problémů si pořadatel vyhrazuje právo o tomto problému telefonicky vyrozumět příslušného zákonného zástupce. Při opakování kázeňských problémů si pořadatel vyhrazuje právo ukončit táborový pobyt účastníka na LDT, a to po předchozím opětovném telefonickém vyrozumění příslušného zákonného zástupce. V takovém případě je zákonný zástupce povinen vyzvednout účastníka do 24 hodin od předmětného vyrozumění, a to na své náklady. Zákonnému zástupci se nevrací žádná, ani spravedlivá část ceny táborového pobytu.
h. Zákonný zástupce účastníka odpovídá za škody, které tento účastník v průběhu LDT úmyslně způsobí na vybavení a zařízení LDT, jakožto na vybavení autobusu při cestě do/z LDT. V případě takto vzniklé škody zákonný zástupce uhradí vzniklou škodu pořadateli při ukončení pobytu účastníka na LDT (individuální doprava), popř. při ukončení pobytu v Pardubicích, Hradci Králové, Mladé Boleslavy, Jičíně či Praze po výstupu účastníků z autobusu. O případných škodách na majetku způsobených účastníkem bude zákonný zástupce vždy telefonicky vyrozuměn.
i. Zákonný zástupce nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou účastník vlastní vinou nevyužije.
j. Zákonný zástupce souhlasí s případným užitím fotografií a videozáznamu svého dítěte – účastníka pořízené v průběhu LDT pro účely propagace LDT.

VI. Závěrečná ustanovení
a. Zasláním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacením ceny táborového pobytu bere zákonný zástupce účastníka na vědomí a souhlasí se zněním těchto smluvních podmínek.
b. Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů svého dítěte – účastníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to výlučně pro potřeby aktivit pořadatele.
c. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů na základně nového nařízení GDPR, včetně opravených všeobecných obchodních podmínek a pravidel pro zpracování osobních údajů. Jejich celé znění najdete ZDE https://drive.google.com/file/d/1TWRWbpfYLY0Ueb5_1IYQdgApFeNeux2F/view?usp=sharing
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms