Request edit access
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

_______________________________________________________________________________________

ตำแหน่ง *
เพศ *
อายุ *
ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบบัญชีสามมิติ *
ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ *
ดีมาก
ดี
ยอมรับได้
ปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงแก้ไขทันที
๑. การเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบบัญชีสามมิติได้รวดเร็ว
๒. หัวข้อมีความสะดุดตา หาง่าย
๓. เมนูระบบ เรียงตามลำดับขั้นตอน
๔. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้
๕. ความสะดวกของการใช้งาน
๖. ความถูกต้องของข้อมูลระบบบัญชีสามมิติ
๗. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๘. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
๙. ภาพรวมของการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติในส่วนของระบบ *
ดีมาก
ดี
ยอมรับได้
แก้ไขปรับปรุง
แก้ไขปรับปรุงทันที
๑. ความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
๒. ความรวดเร็วในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
  ๓. ความเต็มใจและเป็นมิตรในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๔. ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ
๕. ความชัดเจนของคำตอบที่ได้รับเกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติ
๖. ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ครบถ้วน
๗. ภาพรวม ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ *
Your answer
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ *
Your answer
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
ขอขอบพระคุณ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service