Request edit access
Kronik Dermatozlarda Hasta Tedavi Uyumu
Sevgili Meslektaşlarım,
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından düzenlenen , 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde, Sağlık Bakanlığı, SGK yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları ile ilaç sanayii temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak olan “Kronik Hastalarda Tedaviye Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri” Sempozyumunda, ‘’Dermatoloji Hastalıklarında Tedaviye Uyum Sorunları ‘’ başlıklı konuşmayı yapacağım. Düzenleme kurulu oturumda kullanmak için bizden bu konuda bir hekim anketi yapmamızı istedi.
Alanımızdaki somut verileri ortaya koymak için görüşlerinize ihtiyaç bulunmaktadır.
Selam ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Nihal KUNDAKÇI

Anketin E-posta, Whatsapp, Twitter, Facebok gibi sosyal iletişim kanllarından paylaşabileceğiniz kısa bağlantı adresi:

goo.gl/JcdjgN

Yaşınız nedir? *
Cinsiyetiniz. *
Kaç yıldır Hekimsiniz (sayı ile)? *
Nerde çalışıyorsunuz? *
Statünüz *
Günde kaç hasta bakıyorsunuz? *
Muayene ettiğiniz hastalar arasında kronik hastalığa sahip olanların tahmini % oranı nedir? *
Hastalara tedavilerini anlatmak için ne kadar süre ayırıyorsunuz *
<1 dk
1-2 dk
2-3 dk
3-4 dk
4-5 dk
5-10 dk
10 dk>
Kronik olmayan hastalıkta ilk muayenede
Kronik olmayan hastalıkta ikinci ve sonraki muayenelerde
Kronik hastalıkta ilk muayenede
Kronik hastalıkta ikinci ve sonraki muayenelerde
Hastanın tedaviye uyumundan kim sorumludur? *
0 (hiç)
1. (çok az)
2 (az)
3 (orta)
4 (çok)
5 (en çok)
Sağlık Bakanlığı
Hemşireler
Eczacılar
Hasta yakınları
İlaç firmaları
Hasta destek programları
Hastalar
Hekimler
Hastalara tedavisini anlatmak için ayırdığınız zaman sizce yeterli mi? *
Yeterlidir
Yetersizdir
Hastalara tedaviyi anlatmak için ayırdığım süre
Kronik hastalıklarda bilgilendirme ve tedaviyle ilişkili olarak yaptıklarınızı ve imkanlarınızı belirleyiniz? *
Sürekli
Çoğunlukla
Bazen
Nadiren
Hiç bir zaman
Tedavi kararıma hastalarımı dahil ederim
Hastalarınız verdiğiniz bilgileri anlayıp anlamadıklarını kontrol ederim
Hastalara tedaviye uyup uymadıklarını sorarım
Hastalarımda tedavilerini yaşam tarzlarına uyarlarım
Çalıştığım yerde hastaların tedavide kalımı izlenir
Tedaviye uyumlarını desteklemek için hasta destek programlarına yönlendiririm
Hastalarınız tedavi önerilerinizi ne kadar anlar *
<%25
%25-50
%50-75
%75-100
Tüm hastalarda İlk muayenede
Kronik hastalarda ilk muayenede
Tüm hastalar sonraki muayeneler
Kronik hastalar sonraki muayeneler
Kronik hastalıklı hastalarınızın oranları nedir? *
<%0-10
%11-25
%26-50
%51-75
%76-100
Sağlık basamaklarınca uygun sevk edilenler
Sizden önce başka bir kuruluş/hekime başvuranlar
Sizden önce başka birden fazla kuruluş/hekime başvuranlar
Bilgi vermeden başka hekim ve kuruluşa başvurup takipten çıkanlar
Kronik hastalığa sahip hastalarınızın % kaçı tedavi şekline (sistemik/topikal) uyar? *
Kronik hastalığa sahip hastalarınızın % kaçı tedavi süresine uyar? *
Kronik hastalığa sahip hastalarınızın % kaçı tedavi dozuna uyar? *
Hastalarınız en çok hangi tedavi uyumsuzluğu sergiler? *
Tedavi Şekli
Tedavi dozu
Tedavi süresi
Kadın
Erkek
Çocuklar
Yaşlılar
Hamileler ve emzirenler
Tedavi ve uyumunu etkileyen faktörlerin önem derecesini belirleyin. *
1 (Hiç etkilemez)
2 (Az etkiler)
3 (Orta derecede)
5 (Çok etkiler)
5. (en çok)
Hasta ile ilgili faktörler
Hastalıkla ilgili faktörler
Tedavi ile ilgili faktörler
Sosyoekonomik faktörler
Sağlık ekibi ve sağlık sistemi ile ilgili faktörler
Hasta ile ilgili faktörler ve tedavi uyumu üzerine etkisi nasıldır? *
Etkisiz
Az etkili
Çok Etkili
Yaşı
Cinsiyet
Irk
Eğitim
Medeni durum
Meslek
Kognitif bozukluk
Unutkanlık
Bıkkınlık
Tedavi hakkında bilgisizlik
İş ve meşguliyet
Hamilelik ve laktasyon
Komorbid durumlar
Sosyoekonomik faktörler
Psikolojik faktörler
Sosyal güvence
Aile ve sosyal destek
Yan etki kaygısı
Alışkanlık kaygısı
Hasta beklentisi
Alkol ve madde kullanımı
Hastalıkla ilgili faktörlerin uyum üzerine etkisi nasıldır? *
Etkisiz
Az etkili
Çok Etkili
Hastalığın tipi
Şiddeti
Yerleşim alanı
Deri ve eklerinin tutulumu
Seyir değişkenliği
Remisyon süreleri kısalığı
Tedaviye ilişkin faktörlerin hasta uyumu üzerine etkisi nasıldır? *
Etkisiz
Az etkili
Çok Etkili
Tedavinin uzun sürmesi
Maliyeti
Etkinlik hissetmemesi
Uygulama (doz) sıklığı
Uygulama (sistemik- yerel) şekli
Zaman alıcılığı
Yan etki gelişimesi
Önceden aldığı tedaviler
Günlük aktiviteleri kısıtlaması
Toksik doza erişim
Karmaşıklığı
Etkinin uzun sürede ortaya çıkması
Sık tedavi değişikliği
Sağlık sistemi veya sağlık sunucuları ile ilişkili diğer faktörlerin tedavi uyumuna etkisi nasıldır? *
Etkisiz
Az etkili
Çok Etkili
Hasta-hekim ilişkisi
Sorun hakkında hasta -hekim arasında görüş farklılığı
Hastanın hekim tarafından desteklenmemesi
Hastanın, hastalığı ile ilişkili eğitim yetersizliği
Eğitim materyallerinin uygun olmaması
Sağlık sisteminin ile ilişkili problemler
Tedaviye uyumsuz kronik hastalığa sahip hastalarım; *
<%1
%1-10
%11-20
%21-30
%31-40
%41-50
%51-75
%75>
Daha kötü klinik sonuçla karşılaşırlar
Tedavi süreleri uzar
Tedavi maliyetleri artar
Hastane yatması gerekir
Hastanede kalış süresi artar
Hastaların tedaviye uyumlarını geliştirmek... *
Kesinlikle katılmam
Az katılırım
Kararsızım
Katılırım
Kesinlikle katılırım
Mümkündür
Tedavi maliyetlerini azaltır
Hekim hasta iletişimini geliştirir
Hastaların psikolojileri üzerinde olumlu etki yapar
Hastaların klinik sonuçlarına olumlu yansır
Hastaların sosyal aktiviteleri üzerine olumlu yansır
İş yükü yoğunluğum hastaların tedaviye uyumunu desteklememi engeller