Request edit access
Studentenkät
Studentenkät HT2018

Malmö Odontologiska Studentkår undersöker just nu studenternas erfarenheter och åsikter gällande ojämlikheter, utbildning, fusk och trygghet. Enkäten riktar sig till alla studenter, oavsett program och kurs, på Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan i Malmö.

Denna enkät är anonym och du behöver inte skriva ditt namn i enkäten. Svaren behandlas med SEKRETESS och kommer redovisas som en helhet i form av tabeller och diagram där ingen kommer veta att just du besvarat frågorna. Enbart styrelsemedlemmar kommer hantera enkäterna och sammanställa resultatet, när det är gjort kommer studenter och medarbetare på Odontologiska fakulteten kunna ta del av sammanställningen. Enkätsvaren blir till underlag för det förbättringsarbete som hela tiden bedrivs på fakulteten. Därför är det av största vikt och önskning att svaren blir beskrivande och utförliga.

Har du frågor angående enkäten?
Då är du välkommen att kontakta
Amanda Cervenka på e-post: ledamot@kaftis.se eller
Philipp Scaglia på e-post: ledamoter@kaftis.se.

Tack för din medverkan!

Vilken utbildning läser du? *
Vilken kurs går du? *
Vilket kön identifierar du dig med? *
Är du medlem i Malmö Odontologiska studentkår? *
Hur nöjd är du med din utbildning? *
Är du nöjd med de seminarier och föreläsningar som hålls? *
Tycker du att du får ut relevant kunskap från seminarierna? *
Om nej, varför inte?
Your answer
Hur upplever du PBL (problembaserat lärande)? *
Passar PBL för ditt lärande? *
Om ja, varför?
Your answer
Om nej, varför inte?
Your answer
Hur skulle PBL kunna förbättras enligt dig? *
Your answer
Anser du att du har lika möjlighet till kunskapsutveckling, både praktiskt och teoretiskt, som övriga studenter i klassen och i skolan? *
Om nej, varför inte?
Your answer
Har du känt dig orättvist behandlad pga. ditt kön, utseende, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning under din studietid? *
Om ja, av vem?
Har du under skoltid blivit utsatt för sexuella trakasserier? *
Om ja, av vem?
Om du svarade ja på frågan om sexuella trakasserier, beskriv gärna om och i vilket sammanhang händelsen skedde.
Your answer
Om du svarade ja på frågan om sexuella trakasserier, stannade du hemma/sjukanmälde dig pga. händelsen?
Anmälde du händelsen till skolan, polisen eller annan myndighet?
Om nej, varför inte?
Your answer
Vet du var/vad/vem/hur på skolan du ska vända dig till om du blir utsatt för sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling? *
Känner du dig trygg i skolan? *
Om nej, varför inte?
Your answer
Har du arbete vid sidan om studierna? *
Om ja, varför?
Your answer
Tycker du att ditt arbete utanför skoltid påverkar ditt studieresultat?
Om ja, på vilket sätt?
Your answer
Har du någon gång under din studietid på OD sett eller hört något om studenter som fuskar/fuskat? *
Om du svarade ja på frågan om fusk, varför tror du att studenter på skolan fuskar?
Your answer
Vad tycker du skulle vara en rimlig konsekvens/åtgärd för studenter som blir påkomna med att fuska? *
Your answer
Uppfyller omklädningsrummen på skolan dina behov? *
Om nej, varför inte?
Your answer
Tycker du att omklädningsrummen är anpassade till alla studenter oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder etc? *
Om nej, varför inte?
Your answer
Har du några förslag på förbättring gällande omklädningsrummen? *
Your answer
Övriga kommentarer:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Odontologiska Studentkåren Malmö. Report Abuse - Terms of Service