Request edit access
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
ผู้รับผิดชอบงาน DLIT *
Required
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) *
2.มีคณะกรรมการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง *
3.การจัดระบบการสนับสนุนการการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) *
4.การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) *
5.การกำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) *
6.การประเมินผลและปรับปรุง *
7.การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) *
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี
Your answer
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
Your answer
3) ข้อเสนอแนะ
Your answer
ผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10. Report Abuse - Terms of Service