แบบฟอร์มขอรับข้อมูลจากกองทุนตั้งตัวได้ (เฉพาะธุรกิจจัดตั้งในภูเก็ต พังงา กระบี่)

กองทุนตั้งตัวได้ ปิดโครงการแล้ว ไม่สามารถสมัครได้อีก
หากท่านสนใจจะจัดตั้งธุรกิจใหม่ โปรดสมัครเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
http://www.pkrubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=1