Request edit access
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
จังหวัด *
Your answer
ผู้ประเมิน *
ชื่อ-สกุล
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
วัน/เดือน/ปี *
(วันที่ทำแบบประเมิน)
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว *
Your answer
ที่อยู่แหล่งท่องเที่ยว *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
เจ้าของ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้ดูแล *
(ชื่อ-นามสกุล)
Your answer
สังกัด *
สังกัดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สามารถตอบได้หลายคำตอบ)
Required
บุคลากร/เจ้าหน้าที่/พนักงาน *
(จำนวนบุคลากร/เจ้าหน้าที่/พนักงานประจำ/ลูกจ้าง)
Your answer
การเก็บค่าบริการ *
(หากไม่มีตอบว่าไม่มี/หากมีค่าบริการโปรดระบุจำนวน)
Your answer
การเก็บสถิตินักท่องเที่ยว *
(หากไม่มีตอบว่าไม่มี/หากมีการเก็บสถิติโปรดระบุจำนวนเฉลี่ย คนต่อเดือน)
Your answer
เวลาเปิด/ปิด แหล่งท่องเที่ยว *
Your answer
รายได้จากการท่องเที่ยว *
(โปรดระบุจำนวน บาท/ปี)
Your answer
ฤดูกาลท่องเที่ยว *
Your answer
กรรมสิทธิ์ที่ดินแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร *
ขนาดที่ดินทั้งหมด *
(ไร่/งาน/ตารางวา)
Your answer
ขนาดที่ดินสำหรับบริการนักท่องเที่ยว *
(ไร่/งาน/ตารางวา)
Your answer
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว *
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ลักษณะการทำเกษตรที่มีความดึงดูดใจ *
(ตอบได้หลายข้อ)
Required
1.1 ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร *
(พิจารณาจากความสมบูรณ์สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวโปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
1.2 สภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น เย็นสบาย โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.3 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร *
(พิจารณาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว โดยให้นับรวมทั้งในแบบ ผลิตภัณฑ์ดูและผลิตภัณฑ์ได้แปรรูปมาเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ทั้งต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หลักของแหล่ง ท่องเที่ยว โดยไม่นับรวมกับสินค้าที่มาออกร้านโดยแม่ค้าภายนอกหรือที่ซื้อมาจำหน่าย โปรดให้คะแนน 0.5-2)
Your answer
1.4 ผลผลิตทางการเกษตรมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ *
(พิจารณาจากมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สามารถสร้างชื่อเสียง มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป โปรดให้คะแนน 0.5-2 )
Your answer
1.5 มีการใช้กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย *
(พิจารณาจากกระบวนการผลิตที่มุงเน้นให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.6 การได้รับรางวัล ใบรับรอง หรือใบประกาศเกียรติคุณ *
(พิจารณาจากจำนวนรางวัลหรือเครื่องหมายมาตรฐานที่ได้รับจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อม หรือ วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องได้รับการยอมรับในระดับชาติด้วย เช่น รางวัลกินรี รางวัลโลกสีเขียว ตราสัญลักษณ์ A (Agro-tourism) ใบรับรอง GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ มาตรฐาน Q เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.7 การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล *
(พิจารณาจากการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลที่ดี เช่น มีถังขยะ มีการรณรงค์ มีการจัดเก็บ มีการแยกขยะ และมี ระบบการกำจัดขยะที่ดี โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.8 คุณค่าของผลผลิตทางการเกษตร *
(พิจารณาจากคุณค่าที่เกิดขึ้นจากผลิตผลทางการเกษตรทั้งในด้านการสร้างรายได้ การเป็นแหล่งเรียนรู้ สะท้อนอื่น เอกลักษณ์ชุมชน โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
1.9 มีกระบวนการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นหรือคุณภาพสูงขึ้น *
(พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ทำการศึกษาและคนหาวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.10 มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อผลผลิตทางการเกษตร *
(พิจารณาจากการจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยใหม่ปฏิสัมพันธ์กับพืชหรือสัตว์อย่าง มีขอบเขตและไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
1.11 มีการจัดการระบบการเกษตรแบบยั่งยืน *
(พิจารณาจากระบบการจัดการการเกษตรที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว โดยให้มุ่งเน้นแนวคิดการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้แก่ การใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน แบบวนเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์ แบบเกษตรกรรมธรรมชาติ และหรือ การเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
2.1 องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นองค์ความรู้ที่หาชมได้ยาก แปลกใหม่ *
(พิจารณาจากการมีองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่หาชมได้ยากแปลกใหม่และน่าสนใจ โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
2.2 องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสงสามารถสะท้อนถึงภูมิ ปัญญา เอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของชุมชนอื่นควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ *
(พิจารณาจากองค์ความรู้ทางการเกษตรที่สะท้อนภูมิปัญญา มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนควรค่า แก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดสืบไป โปรดให้คะแนน 0-5)
Your answer
2.3 ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นำมาสู่การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหม่คุณค่าหรือมูลค่าสูงขึ้น *
(พิจารณาจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร (เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคนิควิธี) ที่ทันสมัยหรือแปลกใหม่ที่ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ดูและมีมูลค่าการขายส่งขึ้น โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
2.4 ความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น *
(พิจารณาจากแนวคิดการทำการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต บริโภคและใช้สอยในครัวเรือน ด้วยวิธีการใช้ภูมิปัญญาและสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายได้อีกด้วย เช่น การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้มาเพื่อ การเกษตร ทฤษฏีใหม่การเกษตรกรรมแบบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ การผลิตสารชีวภาพ เพื่อกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
2.5 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนเพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการเกษตรร่วมกัน *
(พิจารณาจากเครือข่ายความร่วมมือกับคนในชุมชนเดียวกัน ชุมชนจากภายนอก หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน เอกชน (เครือข่ายธุรกิจเพื่อป้องกันการแก่งแย่งหรือรวมกลุ่มกันทำธุรกิจ) โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
2.6 การได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคคลภายนอก *
(พิจารณาจากการได้รับการยอมรับด้วยการเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะในนามหน่วยงานต่างๆ และได้รับ การยกยองให้เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีของการทำการเกษตรจากหน่วยงานภายนอก โปรดให้คะแนน 0-4)
Your answer
3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและแผ่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการวางแผ่นบุคลากร งบประมาณ ผลิตผลทางการเกษตร แผ่นการตลาด เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.2 การกำหนดแผ่นการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ *
(พิจารณาจากการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตร พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่อนุรักษ์ ถนนและลานจอดรถ อย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.3 การจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการเตรียมมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.4 การบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพยากรการท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการควบคุมดูแลความสะอาดห้องน้ำ บำรุงรักษาระบบถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.5 สร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชน *
(พิจารณาจากการที่แหล่งเกษตรสามารถสร้างงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้โอกาสคนในชุมชน มากกว่าคนต่างถิ่น โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.6 การสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน บริษัทนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ร้านอาหารหรือสถานประกอบการที่พัก ใกล้เคียง เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *
(พิจารณาจากมีสวนร่วมกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.8 การกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการกำหนดช่วงฤดูกาลหรือระยะเวลาเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมสำหรับ นักท่องเที่ยว โดยไม่สงผลกระทบในด้านลบต่อกิจกรรมทางการเกษตรของแหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.9 การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ *
(พิจารณาจากมีการกำหนดจำนวนความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู้แหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ และมีการกระจายหรือส่งต่อนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นหรือไม่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเกินกว่าจำนวนที่กำหนด โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
3.10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากแผ่นพับ ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-1)
Your answer
3.11 การส่งเสริมการขาย เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร *
(การแปรรูปผลผลิตการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ การยกระดับ มาตรฐานสินค้าไปสู่สากล เพื่อแรงจูงใจในการซื่อสำหรับลูกค้า โปรดให้คะแนน 0-1)
Your answer
4.1 เส้นทางการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (ป้าย ถนน การคมนาคม ) *
(พิจารณาจากการเดินทางสะดวกและปลอดภัย (ความสะดวกพิจารณาจากช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวได้ต่อปี) โปรดให้คะแนน 0-1.5)
Your answer
4.2 ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากความสะดวกของ ทางเดินเท้า ห้องน้ำ ที่นั้งพัก และป้ายสื่อความหมาย เกณฑ์การประเมิน โปรดให้คะแนน 0-3.5)
Your answer
4.3 การเตรียมมีความพร้อมของบุคลากรในการต้อนรับนักท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการมบุคลากรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาและมีเพียงพอในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
4.4 การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยสำหรับนักท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการต้อนรับมีการบรรยายแนะนำสถานที่และกิจกรรมีการท่องเที่ยว มีการแจ้งให้ทราบถึงกติกาและ การปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวขณะเยี่ยมชมหรือพักอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
4.5 มีมัคคุเทศก์หรือปราชญ์ท้องถิ่นเป็นผู้นำชมสำหรับนักท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการนำชมแหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
4.6 การให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ *
(พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอานวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการและผู้สูงอายุหรือไม่ที่สำคัญ ได้แก่ ที่จอดรถสำหรับผมรถเข็น ห้องน้ำผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ทางลาดเอียง ทางสัญจร สถานที่พักผู้อื่น และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้พิการและหรือผู้สูงอายุ โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
4.7 บริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากการมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่ในละแวกใกล้เคียงรัศมีไม่เกิน 50 กม. ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร รถประจำทาง รถบริการในแหล่ง ร้านจำหน่ายของที่ระลึก โปรดให้คะแนน 0-2)
Your answer
5.1 ความหลากหลายและความโดดเด่นของกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว *
( จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การพักผ่อนและหรือให้ความบันเทิงภายในแหล่งท่องเที่ยว โปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
5.2 การเรียนรู้วิถีชีวิตหรือรวมทำกิจกรรมกับเกษตรกร *
(พิจารณาจากโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร โปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
5.3 เทคนิคการให้บริการด้านความรู้และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว *
(พิจารณาจากเทคนิคต่างๆ เช่น วิธีการนำเสนอ รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งการบรรยาย ในห้องประชุม การบรรยายในสถานที่จริง หรือการให้ข้อมูลผ่านป้ายสื่อความหมาย โปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
5.4 การให้บริการการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ *
(การเปิดให้บริการความรู้ในรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร โปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
5.5 ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับแหล่งท่องเที่ยวภายนอก *
(จำนวนแหล่งท่องเที่ยวภายนอกที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรัศมี 50 กิโลเมตร เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น โปรดให้คะแนน 0-3)
Your answer
รวมคะแนน *
(รวมคะแนน ข้อ 1.1 - 5.5 )
Your answer
ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy