Request edit access
Ankieta dotycząca konsultacji społecznych w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji oraz LSR Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Szanowni Państwo
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian w dokumentach: Kryteria wyboru operacji oraz LSR poprzez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety internetowej znajdującej się poniżej. Ankieta ta jest częścią procesu konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii na temat planowanych zmian. Celem zmian jest doprecyzowanie istniejących kryteriów oraz zapisów LSR, bez wpływu na przeprowadzoną wcześniej diagnozę obszaru i analizę SWOT.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy jest Pan/Pani za zwiększeniem wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.3.2 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji i, wskaźnik produktu: liczba zabytków podanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii (podwyższenie wskaźnika produktu z 24 sztuk na 30 sztuk)? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
2. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Korzystanie z doradztwa LGD" poprzez zwiększenie punktacji i skróceniem okresu ważności doradztwa poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu" poprzez zmianę działań kwalifikowalnych związanych z w/w kryterium? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
4. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych" poprzez zmniejszenie punktacji? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
5. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Poziom przygotowania operacji" poprzez zmniejszenie punktacji oraz dodanie informacji o ilości wymaganych ofert cenowych? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
6. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Tworzenie miejsc pracy" poprzez zmniejszenie punktacji oraz uzależnienie jej od utworzenia nadobowiązkowych miejsc pracy, w tym dodatkowo punktowane utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
7. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Wkład własny" poprzez zmniejszenie punktacji oraz podniesienie punktowanego poziomu wkładu własnego? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
8. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Promocja obszaru Śliwkowego Szlaku" poprzez zmniejszenie punktacji? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
9. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium "Wzmocnienie przedsiębiorczości w ramach wybranych zakresów" poprzez zmniejszenie punktacji? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
10. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem kryterium "Przedmiot operacji" preferującego wybór operacji polegających na zakupie maszyn, urządzeń, z wyłączeniem robót budowlanych? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
11. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem kryterium "Zrównoważony rozwój obszaru LSR" preferującego równomierne rozłożenie pomocy na obszarze LSR? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. *
12. Płeć *
13. Wiek *
14. Miejsce zamieszkania *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy