Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการผลิตด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสนับสนุนการผลิตด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ระหว่างวงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐
(สิงหาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐) ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินจะนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงาน
สนับสนุนการผลิตด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ประเภทบุคลากร
๑. ประเภทบุคลากร *
๒. เพศ *
๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น *
๔. ระดับการศึกษา *
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โปรดพิจารณาความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เลือกช่องตามระดับความพึงพอใจของท่าน
๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
๑. วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างพอเพียง
๑.๑ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยที่ชัดเจน *
๑.๒ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดสรรทุนวิจัยภายในให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ *
๑.๓. มีการจัดสรรทุนวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ *
๑.๔. การจัดสรรทุนวิจัยที่เป็นธรรมและโปร่งใส *
๑.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความคล่องตัว *
๑.๖ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ *
๑.๗ มีวิธีการหรือช่องทางสนับสนุนอาจารย์ในการขอทุนวิจัยภายนอก *
๒. วิทยาลัยมีการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ
๒.๑ การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คณะกรรมการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/คลินิกวิจัย) *
๒.๒ ห้องสมุดมีหนังสือ ตำรา วารสารที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับสืบค้นข้อมูลเพื่อทำวิจัย *
๒.๓ มีระบบสืบค้นฐานข้อมูลวารสารวิชาการและ/หรือวิทยานิพนธ์สำหรับสืบค้นข้อมูลเพื่อทำวิจัย *
๒.๔ ระบบรักษาความปลอดภัยของผลงานนวัตกรรม(การจดลิขสิทธิ์)และผลงานวิชาการ *
๒.๕ หน่วยปฏิบัติการวิจัย พร้อม วัสดุ และเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงาน ช่วยเอื้ออำนวย ตลอดจนตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังของท่าน *
๒.๖ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *
๒.๖.๑ การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการผลิตงานวิจัยเรื่องงานสร้างสรรค์ *
๒.๖.๒ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *
๒.๖.๓ การจัดให้มีการบูรณการการเรียนการสอนกับการพัฒนาวิจัยและงานสร้างสรรค์ *
๒.๖.๔ การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการตามเกณฑ์ของ สถาบัน และสกอ. *
๓. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ต้องการเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms