Request edit access
Microsoft excel
Họ và tên; Lớp của bạn *
Your answer
Trong Excel, các ô từ B1 đến B8 lần lượt chứa các giá trị: 2,4,6,8,3,5,7,9. Hãy cho biết kết quả các hàm sau:
44
11
19
8
0
3
=sum(B1,B8)
=sum(B1:B8)
=sumif(B1:B6,">=5")
=count(B1:B8)
=countif(B1:B8,"<5")
=Mod(B8,B5)
=if(B6>=5,44,19)
Trong Microsoft Excel, tại ô B2 chứa chuỗi kí tự "NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG 2019". Hãy cho biết kết quả các hàm sau:
N
9
NGHỀ
2019
TIN HỌC
=left(B2,4)
=right(B2,4)
=mid(B2,5,7)
=left(B2)
=right(B2)
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: A1 - int(A1/B1)*B1
1 point
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: if(or(A1<3,C1<5)), "Hỏng'', "Đỗ")
1 point
Trong Excel, các ô A1 chữa chuối ký tự "Nghề phổ thông 2013", Font đang dùng là Times New Roman, hàm Mid(A1,6,3) cho kết quả là:
1 point
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: If(A1<6,"TB",if(A1<8,"khá","'giỏi"))
1 point
Trong Microsoft Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu ####, điều đó có nghĩa là gì?
1 point
Trong Microsoft Excel, hãy cho biết kết quả khi nhập công thức =LEN(TRIM("MS EXCEL"))
1 point
Trong Microsoft Excel, địa chỉ mỗi ô tính được quy định theo thứ tự:
1 point
Trong Excel, ô A1 chứa số 17, ô A2 chứa số 6; hàm MOD(A1,A2) cho kết quả:
1 point
Trong Excel, để nhập "chín điễm rưỡi", bằng cách nào sau đây là hợp lệ( được hiểu là một số, chứ không phải chuỗi kí tự)
1 point
Tại ô A1 có chứa giá trị: 11/12/2013, Hàm Month(A1) sẽ có giá trị là:
1 point
Trong Excel, ô A1 chứa chuỗi ký tự "Nghề phổ thông 2013", Font đang dùng là Times New Roman, hàm LEFT(RIGHT(A1,14),3) cho kết quả là:
1 point
Trong Excel, ta chỉ thấy các hàng 1,2,3,5,6,....(không thấy hàng 4), nguyên nhân là:
1 point
Ta muốn làm tròn số A1 (0<=A1<=1) với nguyên tắc sau: Nếu A1<0.125 thì A1=0; Nếu 0.125 <= A1 <0.3751 thì A1=0.25; Nếu 0.375<=A1<0.625 thì A1=0.5; Nếu 0.625<=A1<0.875 thì A1=0.75; Nếu 0.875<=A1<1thì A1=1. công thức nào sau đây cho kết quả đúng?
1 point
Trong excel, ô A1 chứa giá trị 8,79 (trong đó dấu phẩy lầ ký tự ngăn cách giữa phần nguyên và thập phân); hàm Int(A1) cho kết quả là:
1 point
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: If(and(A1>=5, C1>=9)), "Giỏi", "Khá")
1 point
Trong Excel, các ô A1 chứa chuỗi ký tự "Nghe pho thong 2012", hàm Left(A1,6) co kết quả
1 point
Trong Exdel, các ô A1 chứa kí tự B, A2 chứa số 7; hàm SUM( A1:A2) cho kết quả là:
1 point
Trong exdel, các ô A1 đến A8 chứa các dữ liệu sau: 1,3,5,7,2,4,6,8; hàm SUMIF(A1:A8;"<5") cho kết quả là:
1 point
Trong Exdel, khi xóa (delete) một hàng thì:
1 point
Trong Exdel, ô A1 chứa số 5, ô A2 chứa kí tự A; công thức A1+A2 cho kết quả là:
1 point
Trong Exdel, các ô A1 đến A8 chứa các dữ liệu sau; A,3,B,7,C,4,D,E; các ô khác không có dữ liệu, hàm COUNTA(A1:A100) cho kết quả là:
1 point
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: If(A1>=5, "Đỗ", 'Hỏng")
0 points
Trong Exdel, ô A1 chứa số 15, ô A2 chứa số 8; hàm MOD(A1,A2) cho kết quả là:
1 point
Trong Excel tại ô A1 chứa giá trị 8.29; công thức Round(A1*4,0)/4 cho kết quả là:
1 point
Công thức nào sau đây tương đương với công thức: If(A1=B1,1,0)
1 point
Trong Excel, khi xóa một khối ô thì:
1 point
Trong Excel, các ô A1 đến chứa các dữ liệu sau:1,3,5,7,2,4,6,8, hàm COUNTif(A1:A8,'<5') cho kết quả là:
1 point
Trong Excel, các ô A1 đến A8 chứa các dữ liệu sau: A,3,B,7,C,4,D,E; hàm COUNT(A1:A8) cho kết quả là:
1 point
Trong Excel, ô A1 chứa số 5, ô A2 chứa số 3, hàm MOD(A1,A2) cho kết quả là:
1 point
Trong Excel, các ô A1 đến A8 chứa các lữ liệu sau: 1,2,3,4,a,B,7,8 hàm SUM(A1:A8) cho kết quả là:
1 point
Trong Excal, ô A1 chứa số 5, ô A2 chứa ký tự "a"; công thức A1*A2 cho kết quả là:
1 point
Trong Excel, khi chèn một khối ô thì:
1 point
Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô N2018 chứa giá trị 2018. nếu công thức tại ô N2019 là: if(mod(N2018,2)<>0,1,0) thì kết quả trả về tại ô N2019 là:
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms