Request edit access
Rejestracja uczestników
na Bieg Nocny "Zamojska Trójka Nocą"
ZAPISY ZAMKNIĘTE, LIMIT MIEJSC WYCZERPANY!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Regulamin biegu nocnego "Zamojska Trójka Nocą"

I. ORGANIZATOR
Miasto Zamość
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamość
tel. 84 677 54 66
e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl

II. TERMIN
20.10.2023 r., godz. 20:00.

III. DYSTANS 
3 km

IV. TRASA 
Ścieżki piesze w Parku Miejskim w Zamościu.

V. PROGRAM IMPREZY 
- 18.30 - 19.30 – Otwarcie Biura Zawodów/ Park Miejski – Kojec przy Starej Bramie Lubelskiej (rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych)
- 20.00 – Start/ Park Miejski
- 20.40 – Dekoracje i oficjalne zakończenie imprezy/ Park Miejski – Kojec przy Starej Bramie Lubelskiej

VI. KLASYFIKACJE
1. Generalna - kobiet OPEN, mężczyzn OPEN.

VII. NAGRODY
1. Nagrody finansowe i rzeczowe:
a. m-ca I-III kobiet OPEN i mężczyzn OPEN
2. Puchary za m-ca I-III kobiet OPEN i mężczyzn OPEN.
3. Wszyscy zawodnicy otrzymują pakiet startowy.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
2. Zawodnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z postanowieniami obowiązku informacyjnego i regulaminu biegu i w pełni je akceptuje,
b. stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w biegu i oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w biegu,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu danych osobowych zawartych w formularzu uczestnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i uczestnictwa w biegu, 
d. wyraża zgodę na publikowanie wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów z przebiegu realizacji biegu na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w mediach społecznościowych oraz u Patronów Medialnych w celach promocyjnych.

3. Warunki uczestnictwa osób niepełnoletnich:
a. Dzieci urodzone w roku 2007 i starsze,
b. Osoby niepełnoletnie muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalającą na start w imprezie.

4. Rodzice/opiekunowie oświadczają, iż:
a. zapoznali się z postanowieniami obowiązku informacyjnego i regulaminu biegu i w pełni je akceptują,
b. wyrażą zgodę na udział nieletniego będącego pod ich opieką w biegu,
c. oświadczą, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej będącą pod ich opieką pozwala na wzięcie udziału w biegu i oświadczą, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w biegu oraz, że osoba za którą biorą odpowiedzialność uczestniczy w nich dobrowolnie i na ich odpowiedzialność, 
d. wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu swoich danych osobowych i danych osobowych podopiecznego/uczestnika biegu zawartych w formularzu uczestnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i uczestnictwa w biegu,
e. wyrażą zgodę na publikowanie wizerunku swojego oraz podopiecznego/uczestnika biegu poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów z przebiegu realizacji biegu na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w mediach społecznościowych oraz u Patronów Medialnych w celach promocyjnych.
5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
6. Organizator nie będzie prowadził badań lekarskich przy weryfikacji zawodników.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Weryfikacja zawodników w dniu 20.10.2023 r. w godz.18.30-19.30 (Park Miejski – Kojec przy Starej Bramie Lubelskiej).
2. Bieg odbędzie się po ścieżkach pieszych. 
3. Zawodnicy biegną z numerami startowymi, w razie potrzeby wzajemnie sobie pomagają.
4. W czasie poruszania się po ścieżkach pieszych zawodnicy mają zakaz korzystania ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.
5. Limit uczestników Biegu: 150 osób.
6. Podstawowy pakiet startowy zawiera: numer startowy, koszulkę okolicznościową biegu, medal.
7. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Biegu po zakończonym biegu, opłata wynosi 200 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu jednej godziny.
8. Zgłoszenie elektroniczne do dnia 19.10.2023 r. lub do chwili wyczerpania limitu pakietów startowych (150 szt.) pod adresem www.osir.zamosc.pl. Numery startowe przydzielane będą według kolejności zgłoszeń w biurze zawodów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
3. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz sprawy nie ujęte regulaminem, rozstrzyga Organizator Biegu w porozumieniu z Sędzią Głównym.
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość tel. 84 677 54 66, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 84 677 54 66 lub adresem poczty elektronicznej: iod@osir.zamosc.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w Biegu pn. „Zamojska Trójka Nocą” - 20.10.2023 r. zwanym dalej Biegiem, poprzez: rejestrację danych uczestnika i opiekuna prawnego drogą elektroniczną, publikowanie list startowych wraz z obsługą pakietów startowych, zamieszczanie listy wyników Biegu, obsługę korespondencji, płatności, ubezpieczenia, reklamacji, w celach podatkowych, księgowych i marketingowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. b i c, przetwarzania danych osobowych dot. stanu zdrowia na podstawie pisemnej zgody art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO.
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku umownego, w tym również przez okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Wizerunek uczestnika może być udostępniony na stronie internetowej Administratora oraz w mediach w postaci zdjęć lub filmu przez okres jednego roku lub do cofnięcia zgody.
6. Podanie danych osobowych uczestnika Biegu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy i uczestnictwa w Biegu.
7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora uczestnikowi Biegu i jego opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje uczestnikowi Biegu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Jeżeli uczestnik Biegu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy jesteś pełnoletni *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy