Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 2560
วัตถุประสงค์
แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

เพศ
ประเมินความรู้ก่อนและหลังรับฝึกอบรม
1
2
3
4
5
ความรู้ก่อนการรับฝึกอบรม
ความรู้หลังการรับฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร
1
2
3
4
5
ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ
เทคนิคการบรรยาย/การใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่าย
ความสามารถในการลำดับความรู้ตามลำดับขั้นตอน
ระยะเวลาที่ใช้เหมาะสมกับหัวข้อที่อบรม
บริการด้วยความสุภาพและด้วยไมตรีจิต
ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนำ
ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู้
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ ในการเข้าอบรมครั้งนี้ในภาพรวม
1
2
3
4
5
ความพึงพอใจในการเข้าอบรมครั้งนี้ในภาพรวม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ สิ่งที่ท่านได้รับจากเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
1
2
3
4
5
สิ่งที่ท่านได้รับจากเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms